Obsah

Útvar financií a majetku mesta

 

Kontakty:

Jančia Alena, Ing.
vedúca útvaru
telefón: 034/ 69 42 227
mobil: 0907 717 025
Nosková Jana, Ing.
referát účtovníctva
telefón: 034 69 42 226
Ciranová Alžbeta
referát pokladňa
telefón: 034/ 69 42 247
Húšková Jana
referát personálny a miezd, miestnych daní a poplatkov
telefón: 034/ 69 42 247 
Jakešová Martina
referát majetku mesta, referát daní z nehnuteľností
telefón: 034/ 69 42 222
mobil:  0915 878 003
 

Vedúca útvaru

Zabezpečuje a riadi odborné činnosti celého útvaru:
V oblasti rozpočtu:
 • pripravuje a predkladá návrhy rozpočtu mesta a jeho zmien na základe podkladov jednotlivých útvarov, vrátane programového rozpočtu,
 • koordinuje práce na tvorbe návrhov rozpočtov organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto,
 • spracúva monitorovaciu a záverečnú správu o plnení programového rozpočtu mesta,
 • vyhotovuje a predkladá prehľady o plnení rozpočtu mesta,
 • koordinuje čerpanie rozpočtu mesta,
 • kontroluje plnenie rozpočtu za agendy svojho útvaru,
 • vyhotovuje prehľady o poskytnutých a čerpaných príspevkoch a dotáciách,
 • zadáva rozpočet (členeného na podpoložky) vrátane všetkých zmien do systému RIS SAM,
 • zadáva skutočné plnenia rozpočtu do systému RIS-SAM (kvartálne),
 • pri každej zmene rozpočtu rozpis na tzv. rozpočtové opatrenia
V oblasti majetku mesta:
 • metodicky riadi správu majetku mesta,
 • organizačne zabezpečuje vykonávanie inventarizácie majetku mesta,
 • spracováva správu o výsledkoch inventarizácie,
V oblasti účtovníctva a financovania:
 • metodicky riadi účtovnú agendu mesta, ako aj účtovnú agendu rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • vypracúva podklady ku konsolidovanej účtovnej závierke konsolidovaného celku a zabezpečuje komplexné podklady k auditu konsolidovaného celku,
 • spracúva konsolidovanú výročnú správu (súčasťou výročná správa za mesto a za konsolidovaný celok),
 • zabezpečuje zverejnenia individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, konsolidovanej výročnej správy a audítorskej správy v centrálnom registri účtovných závierok,
 • za mesto spracováva daňové priznanie dane z príjmov,
 • zabezpečuje realizáciu depozitných obchodov,
 • zabezpečuje úverovú politiku mesta, sleduje úverovú zaťaženosť a spracúva podklady
 • vystavuje prevodné príkazy a zabezpečuje úhrady,
 • zabezpečuje styk mesta s bankami prostredníctvom e – bankovníctva
 • spolupracuje pri jednotlivých projektoch mesta z EÚ, pripravuje podklady potrebné k vyúčtovaniu projektov,
 • zabezpečuje práce súvisiace s poskytnutými dotáciami a transfermi mestu, ich evidenciu a zabezpečenie ich vyúčtovania v zmysle platných predpisov,
 • spracováva podklady podľa požiadaviek bankových inštitúcií,
 • vedie rokovania s bankovými inštitúciami.
V oblasti miestnych daní a poplatkov:
 • metodicky riadi správu miestnych daní: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za jadrové zariadenie a správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
Ďalej:
 • spracúva záverečný účet mesta a zabezpečuje komplexné podklady k spracovaniu finančného auditu, 
 • vypracováva žiadostí o platbu vrátane podkladov na základe uzatvorených dohôd s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti,
 • koordinuje vymáhanie pohľadávok,
 • spracúva a predkladá MsZ správu o vymáhaní pohľadávok,
 • zodpovedá za plán tvorby a čerpania sociálneho fondu za príslušný rozpočtový rok, pripravuje rozpočet sociálneho fondu, zodpovedá za čerpanie sociálneho fondu,
 • zabezpečuje archiváciu digitálnych produktov za svoj útvar,
 • poskytuje dáta na úrovni oddelenia rôznym skupinám (občania, organizácie) na základe platných právnych predpisov.

Referát účtovníctva

Vykonáva samostatnú odbornú prácu vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy - zabezpečujúcu komplexnú agendu účtovníctva mesta, vykonáva najmä:
 • pohyby na bankových účtoch (bankové výpisy - rozpočtová klasifikácia), saldokonto dodávateľských a odberateľských vzťahov,
 • rozúčtovanie miezd a odvodov na jednotlivé zložky platu a odvodov a na jednotlivé strediská,
 • kontrola a zaúčtovanie pokladne, kontrola a doplnenie predkontácie pokladničnej knihy,
 • párovanie položiek,
 • kontrola správnosti údajov v hlavnej knihe a denníku účtovných pohybov,
 • spolupráca s audítorkou – kontrola účtovných súvzťažností, finančných vzťahov so zriadenými  organizáciami a okruhov (finančného a majetkového),
 • účtovanie a evidencia majetku, interných dokladov, školských jedální, leasingu, realizovaných projektov,
 • odpisy,
 • sklady potravín,
 • zostavuje účtovnú závierku mesta,
 • spracováva štvrťročné finančné výkazy pre Ministerstvo financií
 • koordinuje spracovanie výkazníctva pre Ministerstvo financií za rozpočtové a príspevkové organizácie mesta,
 • vedie agendu vyúčtovania vyplatených príspevkov pre deti zo sociálne odkázaných rodín – príspevok na stravu detí v ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ, príspevok na školské potreby,
 • spolupracuje pri vypracovávaní vyúčtovaní dotácií zo štátneho rozpočtu,
 • spolupracuje pri inventarizácii majetku,
 • pripravuje podklady ku konsolidácii konsolidovaného celku a k auditu konsolidovaného celku,
 • spracováva konsolidáciu verejnej správy (výkazy FVV),
 • v stanovených termínoch vypracováva a predkladá štatistické výkazy za príslušné oblasti činností,
 • pripravuje rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, zmeny individuálnych licencií, vydáva stanoviská na prevádzkovanie stávkových kancelárií, videohier, ruliet v zmysle zákona o hazardných hrách,
 • zabezpečuje archiváciu digitálnych produktov za príslušné oblasti činností,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov za príslušné oblasti činností,

Referát pokladňa

Komplexne zabezpečuje samostatné vybavenie pokladničnej agendy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov:
 • pokladničné operácie – vedenie pokladničnej knihy (vystavovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, kopírovanie všetkých pokladničných bločkov k výdavkovým pokladničným dokladom žiadaniek na nákup, vykonávanie mesačnej uzávierky pokladne), prijímanie a vydávanie pokladničnej hotovosti, dotácia pokladne, odvod prebytku pokladne, dodržiavanie limitu pokladničnej hotovosti, evidencia vyplatených záloh, zúčtovanie príručných pokladníc (knižnica, materské školy, školské jedálne pri materských školách, matrika),
 • v rámci útvaru eviduje zmluvy, ktoré sú podkladom pre vznik finančnej operácie, zabezpečuje úhrady vyplývajúce zo zmluvných vzťahov,
 • vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu,
 • spolupracuje na inventarizácii majetku mesta,
 • vedie agendu došlých faktúr – kontrola formálnych náležitostí, overovanie vecnej správnosti u jednotlivých vedúcich oddelení, príprava na úhradu, úhrada prostredníctvom e-banky, odpovede na upomienky k došlým faktúram,
 • zabezpečuje zverejňovanie faktúr na internetovej stránke mesta,
 • tlač finančnej kontroly k objednávkam,
 • vedie agendu vydaných faktúr – vystavovanie, odosielanie, sledovanie ich úhrad a urgenciu nedoplatkov, tlač krycích listov k faktúram,
 • vykonáva pomocné účtovnícke práce – predpis nájmu a vyúčtovania vody v nájomnej bytovke, predpis nájmov na základe nájomných zmlúv,
 • vedie agendu nájomnej 21 b.j. – sledovanie zmien, sledovanie úhrad, urgencia nedoplatkov, výpočet výšky spotreby vody a vystavovanie predpisov (vyúčtovania) k ich úhrade,
 • spracúva podklady k vystaveniu rozhodnutia za množstvový zber,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov za príslušné oblasti činností,
 • vedie evidenciu pracovných príkazov a vykonáva ich výplaty,
 • spolupracuje na príprave kultúrnych a spoločenských podujatí mesta.

Referát personálny a miezd, miestnych daní a poplatkov

 • Samostatne vybavuje komplexnú mzdovú a personálnu agendu zamestnancov mesta pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov:
 • agendu pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru,
 • agendu zmlúv na vykonávanie činností zameraných na vzájomnú spoluprácu a koordináciu napr. zmluvy o spolupráci,
 • spracovanie odvodov, daňových hlásení a prehľadov ročného zúčtovania dane, daňového bonusu,
 • vypočítava a eviduje nemocenské dávky a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, eviduje prekážky v práci,
 • agendu registračných listov a evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
 • spracúva výkazy pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu a zabezpečuje štandardnú komunikáciu s týmito inštitúciám,
 • spracovanie štatistických výkazov týkajúcich sa mzdovej agendy,
 • eviduje a spracováva zrážky zo mzdy, poistné zmluvy, exekúcie a pod.
 • eviduje mzdové listy, potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • eviduje zmluvy o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov, mesačne spracováva výkazy a sleduje zmeny v zákone o DDP a starobnom dôchodkovom sporení
 • vystavuje potvrdenia na účely sociálnych dávok a podpory v nezamestnanosti
 • vyhotovuje zápočtové listy zamestnancov
 • eviduje exekúcie a vykonáva povinnosti vyplývajúce pre súčasných, ale i bývalých zamestnávateľov, oznamovacia povinnosť súdnym exekútorom
 • vystavuje potvrdenia pre súdy ohľadom vyživovacej povinnosti, ale i pre bankové inštitúcie podľa ich špecifikovaných požiadaviek,
 • nahlasuje voľné pracovné miesta na ÚPSVaR, zverejňovanie voľných pracovných miest,
 • zabezpečuje školenia BOZP, participuje na administratíve v oblasti CO, KŠ, OS+HM,
 • zabezpečuje mesačné uzávierky čiastkové i sumárne,
 • vybavuje a objednáva stravné lístky pre mesto, vedie agendu stravných lístkov a zabezpečuje ich distribúciu medzi zamestnancov,
 • vypracováva podklady k zaúčtovaniu miezd a odvodov – rozpis podľa položiek rozpočtovej klasifikácie a stredísk
 • komplexne vedie agendu štatistík v mzdovej oblasti (školské výkazy, TREXIMA, práva a mzdy, daňový úrad)
 • v stanovených termínoch vypracováva a predkladá štatistické výkazy za príslušné oblasti činností,
 • zabezpečuje agendu miestnej dane za užívanie verejného priestranstva a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • vedie evidenciu psov v meste, vydáva majiteľom psov známky,
 • vykonáva daňové exekučné konania na vymáhanie miestnych daní a poplatkov,
 • spolupracuje s exekútorskými úradmi pri vymáhaní nedoplatkov na miestnych poplatkoch,
 • prihlasuje pohľadávky na miestne dane a poplatok do iných exekučných vymáhaní,
 • nahráva objednávky do účtovného systému a zverejňuje na webovej stránke,
 • zabezpečuje archiváciu digitálnych produktov za príslušné oblasti činností,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov za príslušné oblasti činností,
 • zabezpečuje výkon pokladničných operácií v čase neprítomnosti pracovníčky, ktorá vedie pokladničnú agendu.

Referát miestnych daní

 • Samostatne vybavuje agendu správy miestnych daní (daň z nehnuteľností, za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty v zmysle platných právnych predpisov), pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov:
 • vykonáva evidenciu daňovníkov a poplatníkov podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zmien, ktoré majú vplyv na vyrubenie správnej výšky dane,
 • vykonáva evidenciu daňových priznaní, zmien vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam,
 • vykonáva práce súvisiace s miestnym zisťovaním, kontrolnou činnosťou, vyrubovacím konaním, odvolacím konaním,
 • zabezpečuje vystavovanie výziev na vymoženie daňových nedoplatkov,
 • zabezpečuje práce súvisiace so sankciami, odkladom splátok,
 • zabezpečuje evidenciu platieb, úľav, preplatkov a nedoplatkov
 • zabezpečuje evidenciu nevymožiteľných daní a poplatkov, odpis nevymožiteľných pohľadávok, zisťuje porušenie povinností daňovníkov,
 • vydáva potvrdenia o daňovníkovi,
 • vyhotovuje podklady pre exekučné konanie,
 • prihlasuje pohľadávky do dedičského konania, správcom konkurznej podstaty a príslušným súdom,
 • nariaďuje na katastrálnom úrade záložné právo daňových dlžníkov,
 • vydáva potvrdenia daňovníkovi o platbách dane z nehnuteľností pre účely sociálne, príspevky na bývanie,
 • poskytuje údaje o daňovníkoch iným správcom dane a súdnym orgánom,
 • poskytuje súčinnosť pri vykonávaní exekúcie na požiadanie exekútorov,
 • spracováva štatistické výkazy týkajúce sa dane z nehnuteľností,
 • zabezpečenie archivovania daňovej agendy podľa príslušných predpisov.

Referát majetku mesta

 • Vypracováva všeobecne právne predpisy na úrovni mesta v oblasti správy majetku mesta a správy dane z nehnuteľností, ďalej komplexne zabezpečuje:
 • evidenciu všetkého majetku mesta, vrátane prebytočného majetku mesta,
 • výkon odbornej agendy správy majetku podľa zákona o majetku obcí a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta,
 • evidenciu a vypracovanie nájomných zmlúv, zmlúv o výpožičke uzatváraných medzi mestom a inými fyzickými a právnickými osobami, vykonáva zmeny, aktualizuje ich, sleduje úhrady nájomného,
 • nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta (nákupy a predaje) – komplexná agenda, predkladanie návrhov pre MsZ, vypracovávanie návrhov uznesení MsZ, vypracovanie kúpnych, zámenných a iným zmlúv k nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta,
 • zisťovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam na úrovni mesta.
 • spolupráca s katastrom nehnuteľností (KN), príprava geometrických plánov, návrhov na vklad a iných dokumentov potrebných pre vklad do KN,
 • vykonávanie výpovedí z nájmu bytu,
 • posúdenie a zabezpečenie opráv a odstránenie nedostatkov vzniknutých na majetku mesta,
 • spracováva odborné stanoviská k žiadostiam o osvedčenie pozemkov, reštitučných nárokov a požiadaviek občanov,
 • zabezpečuje spoluprácu pri riešení vlastníckych vzťahov nehnuteľného majetku s notármi, geodetmi, súdnymi znalcami, Slovenským pozemkovým fondom, okresným úradom, katastrálnym odborom, pozemkovým a lesným odborom a s ostatnými štátnymi orgánmi a organizáciami,
 • zabezpečuje vypracovania znaleckých posudkov na ocenenie nehnuteľností,
 • vykonáva vyhotovenie mapových podkladov a identifikáciu vlastníkov v katastri nehnuteľností pre k. ú. Brezová pod Bradlom pre potreby oddelení mesta,
 • zabezpečuje prideľovanie plôch a stolov na mestskom trhovisku, vrátane oznamovacej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o prevádzke trhoviska,
 • vedie kompletnú agendu predajných miest počas jarmoku a príležitostných trhov,
 • realizuje obchodné verejné súťaže na predaj a prenájom nehnuteľného majetku,
 • spolupracuje pri jednotlivých projektoch mesta z EÚ, pripravuje a zodpovedá za predložené podklady,
 • zabezpečuje výkon odbornej agendy správy dane z nehnuteľností, dane za psa,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach MsZ, MsR a príslušných odborných komisií.