Obsah

Útvar klientskych služieb občanom

 

Útvar klientskych služieb občanom sa člení na:

 

Kontakty:

Karlíková Alžbeta, Ing.
vedúca útvaru
telefón: 034/ 69 42 247
mobil: 0948 799 086
Batková Dana
referát sociálnej starostlivosti, opatrovateľská služba, prepravná služba, nocľaháreň
telefón: 034 69 42 232
mobil: 0915878004
Slobodová Alena
matrika, referát evidencie a IOM
telefón: 034/ 69 42 233
mobil: 0948 776 805
 

Vedúca útvaru

Zabezpečuje a riadi odborné činnosti celého útvaru:

 • podáva stránkam základné informácie a radí im, u koho majú svoje požiadavky vybaviť,
 • podáva tlačivá,
 • preberá došlú poštu,
 • zabezpečuje výkon pokladničných operácií v čase neprítomnosti pracovníčky, ktorá vedie pokladničnú agendu,
 • zabezpečuje úlohy spojené s voľbami, referendom, miestnym hlasovaním obyvateľov,
 • usmerňuje používanie symbolov v meste,
 • vedie evidenciu vojnových hrobov,
 • sleduje aktívne opatrenia na trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti, vypracováva žiadosti,
 • vedie evidenciu dochádzky občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí
 • vykonávajú práce pre TS v zmysle zákona o hmotnej núdzi,
 • spolupracuje s okresným súdom pri realizácii trestu povinnej práce odsúdených občanov,
 • sleduje a prihlasuje mesto do projektov súvisiacich so sociálnou politikou mesta,
 • podieľa sa na príprave a dodržiavaní komunitného plánu mesta,
 • navrhuje koncepciu sociálnej, bytovej a zdravotnej politiky v meste,
 • koordinuje sociálne služby poskytované mestom v zmysle zákona (opatrovateľská služba, odľahčovacia služba, prepravná služba, stravovanie dôchodcov, nocľaháreň)
 • spolupracuje s predsedom komisie pre bývanie, zdravotné a sociálne otázky, organizáciami, so štátnymi orgánmi, lekármi, zdravotníckymi zariadeniami, neziskovými organizáciami,
 • usmerňuje prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov,
 • vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 • prerokováva podnety a žiadosti občanov v sociálnej oblasti,
 • spolupracuje s občianskymi, charitatívnymi a cirkevnými organizáciami na území mesta pri riešení sociálnej situácie obyvateľov a vytvára podmienky pre znevýhodnené vrstvy obyvateľstva,

Referát pokladňa

 • v riadiacej kompetencii vedúcej Útvaru financií a majetku mesta.

Referát sociálnej starostlivosti

 • Vybavuje agendu sociálnych služieb poskytovaných mestom (opatrovateľská služba, odľahčovacia služba, prepravná služba, stravovanie dôchodcov, nocľaháreň)
 • na úrovni mesta plní úlohy v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
 • vykonáva osobitného príjemcu na rodinné prídavky a iné finančné príspevky,
 • pripravuje rozhodnutia o pridelení sociálnych dávok (jednorazovej dávky v hmotnej núdzi),
 • vykonáva sociálne poradenstvo chorým, zdravotne postihnutým, osobám v dôchodkovom veku, občanom, ktorí žiadajú o umiestnenie v zariadeniach pre seniorov, pre občanov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, pre spoločensky neprispôsobivých občanov, pre nezamestnaných občanov,
 • vybavuje žiadosti a pripravuje rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
 • vybavuje žiadosti na pridelenie nájomných bytov, predkladá ich na prerokovanie komisii pre bývanie, sociálne a zdravotné otázky,
 • spolupracuje s predsedom komisie pre bývanie, zdravotné a sociálne otázky,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi, lekármi, zdravotníckymi zariadeniami, neziskovými organizáciami,cirkevnými a charitatívnymi organizáciami, s ÚPSVaR pri poskytovaní dotácií na stravu, na školské pomôcky,
 • vyhľadáva a vedie evidenciu občanov a rodín, ktorým je potrebné poskytnúť sociálnu pomoc,
 • vypracováva štatistické výkazy a ďalšie výkazy v zmysle legislatívy v rámci svojej kompetencie,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov v zmysle platnej legislatívy,
 • osvedčuje podpisy a listiny (zastupovanie),
 • vykonáva matričnú činnosť(zastupovanie počas neprítomnosti matrikárky).

Opatrovateľská služba

 • Opatrovateľská služba je sociálna služba, poskytovaná fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Brezová pod Bradlom, ktorá je:
 1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z o opatrovateľskej službe.
 2. odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o opatrovateľskej službe.
 • Opatrovateľskú službu vykonávajú opatrovateľky v rodinách klientov (opatrovaných), poskytujú nasledovné úkony podľa prílohy č. 4 zákona o opatrovateľskej službe:
 • sebaobslužné úkony klienta (napr. osobná hygiena, stravovanie a pitný režim, pomoc pri mobilite, podávanie liekov, vyprázdňovanie);
 • úkony starostlivosti o domácnosť (napr. bežné upratovanie, drobné nákupy, varenie, starostlivosť o lôžko, bielizeň, kvety a iné úkony podľa prílohy č. 4 zákona o opatrovateľskej službe
 • základné sociálne aktivity (sprevádzanie, predčítanie);
 • zabezpečuje dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť, pri vykonávaní základných sociálnych potrieb;

Prepravná služba

Zabezpečuje prepravnú službu pre občanov mesta (vodič auta a sprievodca)

Nocľaháreň

Zabezpečuje dočasné prenocovanie, zaopatrenie v rozsahu – základná hygiena, vytvorenie podmienok na pranie posteľnej a osobnej bielizne, vytvorenie podmienok na prípravu stravy - nevyhnutné sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Matrika, referát evidencie obyvateľov a IOM

 • Zabezpečuje komplexnú samostatnú ucelenú odbornú prácu pri spracúvaní údajov o osobnom stave občanov podľa medzinárodného práva súkromného a procesnéhov rámci matričnej činnosti:
 • plní úlohy vyplývajúce so zabezpečovaním občianskych obradov,
 • vydáva potvrdenia o žití pre cudzinu (dôchodky z cudziny),
 • vedie evidenciu občianskych obradov a podujatí,
 • posudzuje žiadosti o odpustenie ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných pri uzavretí manželstva a vydáva o tom rozhodnutie,
 • koordinuje činnosť ZPOZ a pripravuje podklady k výplate odmien pre sobášiaceho a účinkujúcich na občianskych obradoch,
 • vedie archív matričného úradu,
 • vykonáva osvedčovanie podpisov a listín,
 • Zabezpečuje komplexnú agendu evidencie obyvateľov:
 • vydáva občanovi potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte,
 • spracováva a zasiela hlásenia o sťahovaní Štatistickému úradu SR,
 • poskytuje informácie o trvalom a prechodnom pobyte občanov súdom, prokuratúre, Policajnému zboru SR, exekútorom a iným inštitúciám,
 • eviduje údaje o zbavení, alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony občanov SR hlásených na trvalý pobyt v meste,
 • vydáva potvrdenia o trvalom a prechodnom bydlisku,
 • vydáva doklady na vybavenie občianskeho preukazu, na zmeny v OP,
 • vedie a aktualizuje stály zoznam voličov, vydáva hlasovacie preukazy.