Obsah

Útvar kultúry a miestnych tradícií

 

Útvar kultúry a miestnych tradícií sa člení na:

Kontakty:

Valihora Matúš, PhDr.
vedúci útvaru
mobil:  0915 878 006
Valová Hana
referát kultúry
 mobil: 0915878004
Jana Bôžiková
knihovníčka
telefón: 034/ 62 42 128
mobil:   0948 654 333
Kristína Kramárová
knihovníčka
telefón: 034/ 62 42 128
mobil:   0948 654 333

 


Vedúci útvaru

Zabezpečuje a riadi odborné činnosti celého útvaru:
 • pripravuje a zostavuje plán kultúrno – spoločenských podujatí v krátkom i dlhodobom horizonte, vrátane prípravy rozpočtu,
 • zabezpečuje hospodárne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov v oblasti kultúry a knižnice,
 • zabezpečuje a realizuje kultúrne podujatia, vzdelávacie podujatia, programové a produkčné činnosti v meste,
 • pripravuje návrhy priestorového riešenia a výtvarného dotvorenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí podľa koncepcie výtvarnej štúdie formou realizačných projektov,
 • komplexne zabezpečuje expozíciu v Pamätnej izbe Dušana S. Jurkoviča:
 • pripravuje a realizuje muzeálne programy akými sú - lektorský výklad, lektorský dialóg, odborný výklad, programy určené skupinám detských návštevníkov, prednášky, workshopy,
 • pripravuje podklady potrebné pre sprevádzanie návštevníkov,
 • sprevádza návštevníkov,
 • vypracováva žiadosti o granty využiteľné pre činnosť expozície a kultúrnu činnosť mesta v oblasti kultúry a histórie,
 • spolupracuje s inštitúciami z oblasti kultúry a cestovného ruchu a vytvára produktové balíčky, stará sa o propagáciu expozície, komunikáciu s verejnosťou a webovú stránku expozície,
 • vedie evidenciu zbierkových predmetov,
 • na požiadanie pripravuje pre vedenie mesta podklady z oblasti histórie a kultúry,
 • vedie mestskú kroniku,
 • je zodpovedným redaktorom mestského mesačníka Novinky spod Bradla,

Referát kultúry

 • Samostatne zabezpečuje a realizuje kultúrno – spoločenské podujatia v meste,
 • pripravuje, organizuje, vyhodnocuje kultúrne, spoločenské podujatia v meste, navrhuje ich materiálno-technické zabezpečenie,
 • dojednáva zmluvné podmienky účinkujúcich na kultúrno - spoločenských podujatiach,
 • pripravuje podklady k plánu rozvoja kultúry, kultúrnych zariadení na podmienky mesta,
 • participuje na návrhu ročného plánu kultúrnych a spoločenských podujatí v meste,
 • spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami, politickými stranami, právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti miestnej kultúry,
 • získava, eviduje, uchováva archívne predmety pre expozíciu „História nášho mesta“,
 • zabezpečuje bulletiny, letáky pre jednotlivé kultúrne podujatia,
 • inštaluje výstavy,
 • sleduje výročia významných žijúcich a nežijúcich osobností – rodákov a osôb významne spätých s našim mestom a iné výročia,
 • informuje verejnosť o aktivitách v oblasti miestnej kultúry prostredníctvom miestnych a regionálnych médií, pripravuje informácie o kultúrnych akciách na webovú stránku mesta,
 • navrhuje usporiadanie nových podujatí a zabezpečuje ich priebeh, pripravuje organizačné i textové scenáre k podujatiam, zároveň zabezpečuje a predkladá vedúcemu útvaru všetky podklady na ich realizáciu (návrh na objednávky, autorské zmluvy),
 • zabezpečuje náležitosti spojené s organizáciou činností umeleckých kolektívov, zabezpečuje propagáciu a poskytuje informácie záujemcom o vystúpenie týchto súborov, dojednáva podmienky vystúpení a predkladá podklady na fakturáciu výdavkov spojených s vystúpením,
 • zúčastňuje sa ako organizátor na usporiadaní kultúrnych podujatí mesta,
 • koordinuje usporiadanie jednotlivých kultúrnych podujatí realizovaných na území mesta,
 • pripravuje návrhy a v rámci možností realizuje výrobu a tlač pozvánok, vstupeniek, propagačných letáčikov a iných materiálov k programom,
 • navrhuje, pripravuje a realizuje výzdoby priestorov a scén pri realizácie podujatí resp. programov, podľa požiadaviek navrhuje a zastavuje scény počas projektov a podujatí,
 • zabezpečuje aktuálnu fotodokumentáciu všetkých významných podujatí usporiadaných mestom, stará sa o zriaďovanie a udržanie fotoarchívu, materiály poskytuje novinám,
 • zabezpečuje podklady pre slávnostné zápisy do pamätnej knihy mesta,
 • sprevádza a vedie odborný výklad pre návštevníkov v Pamätnej izbe Dušana S. Jurkoviča.

Mestská knižnica - knihovníčka

 • Samostatne vykonáva odbornú knihovnícku, bibliografickú, rešeršnú a inú informačnú agendu,
 • poskytuje bibliografické informácie a faktografické informácie, denne eviduje základnú dokumentáciu o výpožičkách na zverenom úseku (evidencia čitateľov, zápis výpožičiek do evidenčných listov),
 • vedie denník o činnosti knižnice,
 • manipuluje s knižničným fondom, ochraňuje ho a udržiava v poriadku,
 • navrhuje sumarizuje a predkladá zoznam kníh na vyradenie,
 • zabezpečuje medziknižničné výpožičky,
 • zodpovedá za ochranu knižničného fondu, urguje vrátenie vypožičaných kníh
 • zasiela upomienky, určuje výšku náhrady za poškodené a stratené knihy podľa výpožičného poriadku,
 • vyberá poplatky za zápisné, upomienky, poplatky za stratené a poškodené knihy,
 • katalogizuje prírastky do celého knižničného fondu,
 • zakladá lístky do služobných katalógov (generálny, revízny) a do čitateľských katalógov svojho oddelenia,
 • vedie evidenciu novín a časopisov,
 • podľa záujmu škôl zabezpečuje exkurzie a kolektívne formy práce v detskom oddelení,
 • pripravuje besedy so spisovateľmi a ďalšie kultúrno-spoločenské akcie v spolupráci s vedúcim a referátom kultúry,
 • vedie a zodpovedá za príručnú pokladňu knižnice,
 • zabezpečuje propagáciu činnosti knižnice, zabezpečuje v knižnici propagáciu podujatí usporiadaných mestom,
 • pripravuje návrhy, samostatne vypracováva projekty týkajúce sa podpory knižničnej činnosti – knihy,
 • vykonáva výber, nákup a doplňovanie knižničného fondu,
 • podieľa sa na príprave Plánu kultúrnych a spoločenských podujatí mesta.