Obsah

Útvar prednostu

 

Útvar prednostu tvoria:

Kontakty:

Jaroslava Babiarová, Ing.
referát rozvoja projektov
telefón: 034/69 42 234
Peter Barták, Bc.
referát rozvoja projektov
   telefón: 034/69 42 234
e-mail:     peter.bartak@brezova.sk
 
referát vnútornej správy
      telefón: 034/ 69 42 221
 
 
Plačková Gabriela, Ing.
referát školstva, mládeže a športu
    telefón: 034/69 42 234
mobil: 0911 549 205

 


Referát rozvoja a projektov

 • vykonáva odbornú činnosť regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví na úrovni mesta,
 • monitoruje výzvy a možnosti získania finančných prostriedkov z externých zdrojov na území SR a EÚ v súlade so zámermi rozvoja mesta vyplývajúcimi z PHSR,
 • informuje o projektoch a grantoch, ktoré by bolo možné využiť pre ďalší rozvoj mesta,
 • zabezpečuje navrhovanie,  vypracovanie, realizáciu, implementáciu a analýzu projektov,
 • zabezpečuje plánovanie a koordináciu investičných a neinvestičných projektov,
 • zodpovedá za riadenie, plánovanie a koordináciu postupu jednotlivých etáp projektov realizovaných mestom,
 • spolupracuje so združeniami pôsobiacimi v regióne – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenie Veľká Javorina – Bradlo, Miestna akčná skupina (MAS) - Kopaničiarsky región z hľadiska rozvoja regiónu, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
 • spracováva žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), žiadosti o platbu, monitorovacie správy, zmeny a ostatné činnosti v rámci prideleného projektu a zodpovedá za ich vypracovanie,
 • komunikuje s ministerstvami a inými inštitúciami k projektovým zámerom a žiadostiam o NFP,
 • spolupracuje so subjektmi v rámci slovensko-českého pohraničia,
 • v oblasti svojej pôsobnosti prispieva článkami do periodík,
 • navrhuje aktualizáciu PHSR mesta Brezová pod Bradlom,
 • v oblasti svojej pôsobnosti participuje na aktualizácii www stránky mesta Brezová pod Bradlom,

Referát školstva, mládeže a športu

 • Zabezpečuje tvorbu vnútro organizačných noriem, všeobecne-záväzných nariadení, koncepcií a stratégií v oblasti školstva a športu na úrovni mesta,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení,
 • spolupracuje s materskými školami, školskými jedálňami pri MŠ a CVČ, poskytuje im odbornú a poradenskú činnosť,
 • vypracováva a predkladá materiály na rokovanie orgánov mesta (komisie, MsR, MsZ)
 • spolupracuje s predsedom komisie vzdelávania, mládeže a športu,
 • zaoberá sa perspektívou a koncepciou rozvoja školstva, športu a mládeže,
 • v spolupráci s  útvarom financií a majetku mesta spracúva návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia,
 • zabezpečuje hospodárne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov v oblasti školstva a športu,
 • spolupracuje so spoločným školským úradom a koordinuje školský obvod mesta,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce mestu zo zákona č. 440/2015 o športe platnom znení, najmä participuje na vypracovaní koncepcie rozvoja športu na podmienky mesta, vytvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, na rozvoj športu pre všetkých, koordinuje telovýchovné, turistické a športové podujatia v meste,
 • podieľa sa na aktivitách spojených s nadväzovaním kontaktov, výmenných programov,
 • pripravuje návrh a zmenu rozpočtu mesta v oblasti svojej činnosti,
 • vypracováva štatistické výkazy a ďalšie výkazy v zmysle legislatívy v rámci svojej kompetencie,
 • monitoruje výzvy a možnosti získania finančných prostriedkov z externých zdrojov na území SR a EÚ v súlade so zámermi rozvoja mesta vyplývajúcimi z PHSR,
 • informuje o projektoch a grantoch, ktoré by bolo možné využiť pre ďalší rozvoj mesta,
 • zabezpečuje navrhovanie,  vypracovanie, realizáciu, implementáciu a analýzu projektov,
 • v oblasti svojej pôsobnosti prispieva článkami do periodík,
 • v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov v rámci svojej kompetencie,
 • administruje oficiálnu webovú stránku mesta, na základe dostupných podkladov spracováva a zverejňuje textové, obrazové a audiovizuálne materiály na stránke www.brezova.sk,
 • aktualizuje nahrávanie oznamov mestského rozhlasu na webovú stránku mesta.

Referát vnútornej správy

 • Zodpovedá za komplexnú prípravu rokovaní mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje komplexné spracovanie materiálov mestského zastupiteľstva a ich distribúciu pre adresátov a zodpovedá za ich formálnu úpravu a úplnosť,
 • pripravuje a organizačne zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva,
 • zodpovedá za vedenie komplexnej agendy mestského zastupiteľstva v zmysle príslušných predpisov,
 • zodpovedá za centrálnu evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva a zabezpečuje rozpracovanie a kontrolu plnenia týchto uznesení a všeobecne záväzných nariadení,
 • vedie agendu komisií mestského zastupiteľstva, prehľad o ich činnosti, evidenciu členov a ich zmeny,
 • zodpovedá za archiváciu všetkých materiálov týkajúcich sa mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva,
 • spracováva zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, vedie ich evidenciu a zabezpečuje archiváciu,
 • vyhotovuje podklady na vyplatenie odmien poslancom, členom komisií,
 • zabezpečuje aktualizáciu úradnej tabule a informačných skriniek,
 • vyhlasuje oznamy v mestskom rozhlase v zmysle platného pokynu,
 • vedie evidenciu úradných pečiatok používaných na jednotlivých oddeleniach MsÚ,
 • osvedčuje podpisy a listiny (zastupovanie),
 • vedie evidenciu obyvateľov(zastupovanie),
 • objednáva kancelárske potreby a čistiace prostriedky pre MsÚ, MsK, MsP, MHZ, CVČ, MŠ, vedie evidenciu nákupu a spotreby,
 • komplexne zabezpečuje a usmerňuje správu registratúry mestského úradu,
 • vedie evidenciu žiadostí zasielania SMS občanom a zasiela vyhlásené správy prostredníctvom SMS,
 • rieši priestupky v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov a zákona o držaní psov,
 • v čase neprítomnosti asistentky zabezpečuje agendu v kancelárii primátora,
 • v čase neprítomnosti matrikárky zabezpečuje činnosť matriky, evidencie obyvateľov a IOMO ( vydáva výpis a odpisu z RT, vydáva výpisy z LV, výpisy z obchodného registra),
 • vybavuje ucelenú odbornú agendu  - evidencia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta.

Upratovacie služby

 • Zabezpečujú upratovanie kancelárskych priestorov na MsÚ, MsP, MsK, DC, ND MRŠ, CVČ, ZS.