Obsah

Útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností

 

 

Kontakty:

Zuščíková Denisa, Ing.
vedúca útvaru
telefón: 034/ 69 42 225
mobil: 0915 878 001
Ing. Jaroslava Stupavská
referát stavebného úradu, územného plánovania a výstavby
telefón: 034 69 42 224
mobil: 0907 704 671
                             
Lenka Horniačková  
referát cestného hospodárstva a drobných stavieb
telefón: 034/ 69 42 224
  mobil: 0907 704 671
Ratkoš Juraj
referát hospodársko-organizačných služieb
telefón: 034/ 69 42 223
mobil: 0915 878 002
e-mail:

Vedúca útvaru

 
Zabezpečuje a riadi odborné činnosti celého útvaru:
 • zabezpečuje odbornú činnosť v oblastiach investícií mesta, výstavby, investorskej a inžinierskej činnosti a stavebného poriadku,
 • zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti tvorby životného prostredia: ochrany vôd a ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a dopravy ako špeciálneho stavebného úradu,
 • koordinuje činnosti pri údržbe verejnej zelene,
 • zabezpečuje odborné činnosti v oblasti územného plánovania a zodpovedá za dodržiavanie územného plánu mesta.
 • spolupracuje pri spracovávaní rozvojových projektov, zabezpečuje spracovanie zastavovacích štúdií a projektov pre investičné akcie mesta
 • zabezpečuje stanoviská a vyjadrenia dotknutých inštitúcií a orgánov štátnej správy k projektom,
 • zabezpečuje prípravu podkladov technických častí zmlúv, objednávok na projekčné a stavebné práce a ich fakturáciu,
 • zabezpečuje kontrolu realizácie investičných projektov – spolupodielanie sa na odovzdávaní staveniska, vytyčovaní inžinierskych sietí, kontrola realizovaných prác,
 • zúčastňuje sa kontrolných dní na stavbe, pripravuje kolaudácie vrátane dokladov, odovzdávanie stavby do užívania, zabezpečuje kolaudačné rozhodnutia a konečné zaúčtovanie stavby,
 • zabezpečuje porealizačný proces v rámci reklamačných lehôt,
 • zabezpečuje spoluprácu v koordinačnej a metodickej činnosti v rámci tvorby a implementácie rozvojových projektov na účely využívania finančných prostriedkov z podporných a štrukturálnych nástrojov Európskej únie,
 • zabezpečuje ochranu prírody v prvom stupni ochrany v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s odpadovým hospodárstvom v súlade so zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov :
 1. prenesený výkon štátnej správy, prejednávanie priestupkov v odpadovom hospodárstve a ukladanie pokút a poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce
 2. zhotovenie Programu odpadového hospodárstva obce a kontrola dodržiavania jeho ustanovení
 3. nakladanie s komunálnymi odpadmi ; kontrola vykonávania zmluvy o zabezpečení komunálnych služieb pre mesto; riešenie sťažností a podnetov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom v meste; návrhy na priestupky v oblasti odpadového hospodárstva
 • zabezpečovanie deratizácie verejného priestranstva a objektov mesta;
 • zabezpečuje súčinnosť s  orgánmi štátnej správy vo všetkých vyššie uvedených činnostiach,
 • zabezpečuje výkon právoplatných rozhodnutí a všetky správne úkony s konaním uvedených činností,
 • vykonáva povinností obce súvisiacich so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: zverejňovanie zámerov, informovanie verejnosti, doručovanie stanovísk a i.,
 • spolupracuje s TS mesta Brezová pod Bradlom v oblasti odpadového hospodárstva,
 • vyhotovuje podklady k plánu investičných akcií mesta,
 • vedie evidenciu včelárov a lokalít umiestnenia včelstiev v k.ú. Brezová pod Bradlom,
 • vedie evidenciu SHR, vydáva osvedčenia o SHR,

Referát stavebného úradu, územného plánovania, výstavby

Vykonáva samostatnú odbornú prácu a prípravu rozhodnutí na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku :

 • vykonáva technický, resp. stavebný dozor v rámci stavebných akcií mesta ako investora a stavebníka,
 • overuje vecnú správnosť faktúr od dodávateľov v rámci realizácie stavebných investícií mesta,
 • pripravuje podklady pre prevedenie ukončených investícií do majetku mesta,
 • spolupracuje na tvorbe územnoplánovacích podkladov a posudzovaní predložených návrhov územného plánu a jeho doplnkov,
 • vypracováva zadania investičných zámerov ako podkladov k vypracovaniu projektových dokumentácií,
 • vykonáva rozpočtovanie stavebných prác,
 • vykonáva archiváciu projektových dokumentácií a sprievodnej dokumentácie ukončených investičných akcií mesta v súlade s archivačným poriadkom,
 • spolupracuje s útvarom prednostky pri tvorbe a zabezpečovaní podkladov rozvojových zámerov mesta,
 • spravuje archív projektových dokumentácií mesta,
 • na úseku stavebného úradu, územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov:
 • vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút
 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 zákona),
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70 zákona),
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 zákona),
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85 zákona),
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 zákona),
 • rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 zákona),
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 zákona),
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 zákona),
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 zákona),
 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 zákona),
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 – 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 • vydáva povolenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP – v spojení so stavebným zákonom,
 • realizuje verejné obstarávanie v zmysle platnej legislatívy za oddelenie,
 • vybavuje žiadosti podané podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Referát cestného hospodárstva a drobných stavieb

 
Samostatne vybavuje agendu cestného hospodárstva a drobných stavieb pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov:
 • vypracováva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a prechodné užívanie verejného priestranstva (rozkopávkové povolenia) podľa zákona o pozemných komunikáciách a v zmysle VZN, kontroluje plnenie podmienok uvedených v rozkopávkových povoleniach a uvedenie verejného priestranstva do požadovaného stavu,
 • vypracováva povolenia na užívanie verejného priestranstva podľa VZN Mesta Brezová pod Bradlom,
 • v súlade s platným VZN spracováva žiadosti o pridelenie vyhradených parkovacích miest, vedie evidenciu a prideľovanie vyhradených parkovacích miest na území mesta,
 • spolupracuje pri tvorbe návrhov VZN v oblasti dopravy,
 • rieši sťažnosti a podnety v oblasti správy miestnych komunikácií,
 • zabezpečuje opatrenia na odstránenie závadného stavu, ak bola porušená verejná kanalizácia, vodovod, alebo ak bola ohrozená ich prevádzka,
 • vykonáva povoľovanie stavieb /drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce,
 • vypracováva oznámenia k ohláseniu jednoduchej stavby, jej prístavbe a nadstavbe, drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a stavieb elektronických komunikačných sietí v rozsahu podľa ustanovení stavebného zákona,
 • určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
 • vydáva oznámenia o ohlásení v zmysle stavebného zákona,
 • vykonáva štátnu správu na úseku cestnej dopravy v pôsobnosti mesta podľa osobitných predpisov a na základe poverenia vykonáva výkon štátneho dozoru nad miestnymi komunikáciami v k.ú. a obci Brezová pod Bradlom,
 • vydáva záväzné stanoviská k stavbám pre ÚK, SK, zmeny užívania stavieb, odstraňovanie stavieb,
 • spolupodieľa sa na výkone štátneho stavebného dohľadu v zmysle zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje inžiniersku činnosť v rámci prípravy a realizácie investičných akcií mesta (príprava podkladov pre územné a stavebné konania, kolaudačné konania a pod.),
 • spracováva štatistické výkazy v prislúchajúcom rozsahu pôsobnosti,
 • pre správu katastra vydáva potvrdenia k zápisu stavieb postavených do roku 1976,
 • vydáva potvrdenia o kolaudácii stavieb, o veku stavieb,
 • vykonáva agendu registra adries,
 • vedie evidenciu a  archivovanie dokumentácií pridelenej  agendy,
 • komplexne zabezpečuje archiváciu, skartáciu agendy a PD podľa platných predpisov iných vlastníkov.

Referát hospodársko-organizačných služieb

Vykonáva samostatnú kontrolnú činnosť na úrovni samosprávy v rozsahu správy majetku mesta:
 • vedie, aktualizuje a archivuje pasporty nájomných bytov (bytov osobitného určenia), nájomných domov v rozsahu určenom osobitnými predpismi (napr. EL bytového domu, EL bytu, EL systémových porúch, EL opráv, zmien a revízií),
 • zabezpečuje opravy a revízie nájomných bytov, nájomnom dome a zariadení,
 • preveruje stav mestských bytov počas nájmu,
 • odovzdáva nájomcovi byt v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
 • zabezpečuje nájomcovi plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užívaním bytu – zabezpečuje odstránenie závad brániacich riadnemu užívaniu bytu,
 • zabezpečuje drobné opravy a bežnú údržbu bytov a nebytových priestorov, ak ich nevykonáva nájomca a požaduje od nájomcu náhradu,,
 • zabezpečuje odstránenie závad a poškodení, ktoré spôsobil nájomca a požaduje od nájomcu náhradu,
 • zabezpečuje odstránenie chýb na spoločných častiach a zariadeniach bytu,
 • povoľuje nájomcom bytu alebo nebytového priestoru vykonávanie stavebných úprav,
 • dohliada na riadne užívanie bytov a spoločných priestorov,
 • spracováva evidenciu inventarizácie predmetov, ktoré sa prenajímajú s bytom,
 • zúčastňuje sa za mesto na zasadnutiach spoločenstva vlastníkov bytov v prípade nájomných bytov, vedie o tom písomnú agendu a zabezpečuje úlohy z toho vyplývajúce,
 • vedie, aktualizuje a archivuje pasporty nebytových priestorov v rozsahu určenom osobitnými predpismi,
 • protokolárne a vecne preberá nebytové priestory po ukončení nájmu,
 • protokolárne a vecne odovzdáva nájomcom nebytové priestory,
 • zabezpečuje opravy a revízie nebytových priestorov a ich zariadení,
 • predkladá k schváleniu objednávky na opravu mestského majetku,
 • odovzdáva nájomcovi nehnuteľnosť v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
 • zabezpečuje opravy a odstránenie chýb a nedostatkov, ktoré bránia riadnemu užívaniu nebytového priestoru,
 • zodpovedá za plnenie zmluvných podmienok pri zmluvách na dodávku energií s dodávateľmi za mesto a sleduje ich úhrady,
 • vedie a zodpovedá za agendu poistenia majetku mesta, v prípade poistných udalostí komunikuje s poisťovňami,
 • dohliada, aby bol nebytový priestor počas trvania nájmu využívaný na účel dohodnutý v nájomnej zmluve,
 • po ukončení nájmu bytových i nebytových priestorov zabezpečuje ich vypratanie,
 • zabezpečuje analytickú evidenciu a pasportizáciu spravovaného majetku mesta,
 • vykonáva správu a práce súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta (budova MsÚ, ZS, MsK, chata Bradlo, materské školy, 21 b.j., ZUŠ, NDŠ a iné),
 • kontroluje a vedie evidenciu mesačnej spotreby energií v objektoch vo vlastníctve mesta, zabezpečuje obsluhu termoregulačných staníc v objektoch MsÚ, ZS, ZUŠ, MŠ III,
 • zabezpečuje chod mestského rozhlasu,
 • zabezpečuje prevádzku a údržbu služobných vozidiel, vedie predpísanú evidenciu jázd a mesačne sleduje a vyhodnocuje spotrebu PHM, zabezpečuje spôsobilosť vozidiel /STK, EK/,
 • zabezpečuje správu multifunkčných ihrísk,vykonávanie drobných opráv a údržby ihrísk.

Chránená dielňa

Vykonáva drobné opravy a bežnú údržbu objektov vo vlastníctve mesta.