Obsah

Organizačná štruktúra MsÚ

Organizačná štruktúra MsÚ

Organizačný poriadok Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom je základnou organizačnou normou mestského úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov Mesta Brezová pod Bradlom vykonávajúcich prácu na mestskom úrade, v budove Národného domu M. R. Štefánika, v budove mestskej knižnice.
Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, referátov a ich vzájomné vzťahy, zásady riadenia a zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

Organizačný poriadok MsÚ