Obsah

Mestská rada


Rokovací poriadok mestskej rady


Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva a poradný orgán primátora mesta. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Mestskú radu tvoria traja členovia. Pri jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestskú radu volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Členom mestskej rady je po celý čas jej existencie po celé svoje funkčné obdobie zástupca primátora. Mestská rada sa schádza podľa potreby, v súlade s Harmonogramom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom a rokuje v zmysle Rokovacieho poriadku schváleným Mestským zastupiteľstvom v Brezovej pod Bradlom dňa 20.1.2011 uznesením č. 30/2011.

Členovia mestskej rady: