Obsah

Mestská polícia

Mestská polícia Brezová pod Bradlom je poriadkový útvar, pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. Mestskú políciu zriaďuje a ruší mesto všeobecne záväzným nariadením. Činnosť mestskej polície riadi a organizuje náčelník mestskej polície. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Mestská polícia v rámci svojich možností a schopností zasahuje, prípadne vykonáva iné nevyhnutné opatrenia v prípadoch, ak je dôvodné podozrenie, že je páchaný trestný čin.

 

Sídlo:

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1
906 13 Brezová pod Bradlom


Náčelník:

Mgr. Peter Marko


Kontakt:

Telefón: 034 694 22 31
Mobil:    0905 386 142
E-mail: mestska-policia@brezova.sk


Zástupca:

Roman Kozubík


Aktivity:

 • zabezpečiť verejný poriadok,
 • chrániť majetok mesta a občanov,
 • dbať o ochranu životného prostredia,
 • dbať o dodržiavanie poriadku a hygieny na uliciach, verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonávať všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
 • poriadková činnosť pri športových a kultúrnych podujatiach,
 • ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky, ustanovené osobitným predpisom,
 • objasňovať priestupky, ktoré je oprávnená prejednať v blokovom konaní,
 • oznamovať príslušným orgánom porušenia právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh, a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
 • 24 hodinová pohotovosť (v prípade mimoriadnych udalostí),
 • zvláštne úlohy.