Obsah

Cena mesta Mgr.Petrovi Uhlíkovi

Pri príležitosti životného jubilea bola dňa 18. júna 2010 Mgr. Petrovi Uhlíkovi udelená „Cena mesta“ za pedagogickú, kultúrnu a športovú činnosť, ktorou významne prispel k rozvoju mesta. Pamätný list a plaketu pánovi Uhlíkovi slávnostne odovzdala primátorka mesta JUDr. Anna Danková, ktorá mu zároveň poďakovala v mene svojom i všetkých občanov mesta.

Mgr. Peter Uhlík
Narodil sa 19.6.1940 v Starej Turej, tu bol  pokrstený a konfirmovaný  v evanjelickom kostole. Po skončení základnej osemročnej školy, predtým meštianky, maturoval na novomestskej meštianke ( predtým i potom Gymnázium M. R. Štefánika ). Štúdium geografie a dejepisu ukončil na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Pred nastúpením na vojenskú prezenčnú službu, krátko učil na Jedenásťročnej strednej škole v Skalici. Po vojenčine nastúpil v školskom roku 1961/1962 učiť do Základnej deväťročnej školy v Brezovej pod Bradlom, odkiaľ odišiel do dôchodku v roku 2002. S manželkou Veronikou a ostatnou rodinou žije v našom meste.  Externe učil na SPŠS v Myjave a v brezovskom OU geodézie a kartografie, či SOU strojárskom. Ako učiteľ pôsobil 43 rokov, z toho 41 rokov učil na brezovskej škole, čo je najvyšší počet rokov odučených pedagógom na tejto škole ( druhý najvyšší počet – 40 rokov má pán učiteľ V. Petrovič). Počas 43 ročnej pedagogickej praxe dosiahol dobré výsledky so žiakmi v dejepise, zemepise a telesnej výchove, ale aj  úspechy na predmetových olympiádach, atletických a gymnastických súťažiach. Voľný čas venoval deťom i mimo školy, a to v športe (hádzaná, hokej, basketbal, futbal ), turistike ( putovania, stanové tábory ) a kultúre (divadlá, akadémie, navštevoval s deťmi knižnicu, pripravoval besedy so spisovateľmi alebo sa aktívne zúčastňoval na literárnych podujatiach). Založil a viedol školské športové stredisko hádzanej žiačok, jedno z prvých na Slovensku. 
Bol mnohostranne zapojený do kultúrno-spoločenského  a športového života Brezovej. Hrával súťažne hokej a futbal za TJ Baník. Roky pôsobil ako tréner a funkcionár hádzanárok TJ Bradlan., vychoval mnoho prvoligových hráčok i štátnych reprezentantiek, účastníčiek majstrovstiev sveta a olympijských hier. Bol predsedom Klubu slovenských turistov ŠK Bradlan.  Hrával v ochotníckom divadle a bol konferenciérom folklórneho súboru Brezová. Písal scénare, režíroval programy, moderoval a recitoval ( tu treba spomenúť takmer polstoročnú spoluprácu s pánom učiteľom Jaroslavom Miklášom a pani  učiteľkou Oľgou Kovačičovou ). Pôsobil ako starejší na svadbách, istý čas viedol aj kroniku mesta.
Trinásť rokov stál na čele Spoločnosti M. R. Štefánika, dnes je jej čestným predsedom. Vedie redakciu časopisu Bradlo, prispieva do ďalších novín a časopisov. Je aktívny v prednáškovej činnosti,  nekrológmi sa lúči so zosnulými ľudmi. V poslednom období sa intenzívne venuje literárnej tvorbe. Napísal knihy: V siločiarach ducha (2004), Urobili ma Tatarom (2005), Odrobiny spod katedry I. (2006), Odrobiny spod katedry II. (2007), V objatí rodných letokruhov ( 2009) a poslednou je Dvoranka Mariška (2010).
Za pedagogické, športové, občianske a publicistické aktivity dostal množstvo uznaní.
Za pedagogickú činnosť mu bola mu udelená Medaila J. A. Komenského, za športovú a trénerskú prácu dostal čestný titul Vzorný tréner a Zlatý odznak za rozvoj turistiky na Slovensku.
Pri príležitosti 735. výročia prvej písomnej zmienky o Brezovej pod Bradlom ho mesto ocenilo Pamätnou plaketou. Ocenení a vyznamenaní, ktoré pán P. Uhlík dostal je veľa, ale ani tie ho akosi „neuspali“. Bohatým duchovným a plodným životom žije aj naďalej, ani po zákernej chorobe sa nezlomil a dnes sa venuje najmä literárnej a publikačnej činnosti..
Za najvyššie však považuje ocenenie : „Čestný občan Starej Turej“, ktoré mu udelilo rodné mesto.