Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Mesto Brezová pod Bradlom ako príslušný stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy podľa príslušných ustanovení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy:

-  na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),

- ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v súčinnosti so stavebným zákonom.

 

Stavebný úrad:

-  vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 stavebného zákona),

-  vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70 stavebného zákona),

-  povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 stavebného zákona),

-  vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavieb (§ 76 až 85 stavebného zákona),

- nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 stavebného zákona),

-  rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 stavebného zákona),

-  nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 stavebného zákona),

-  prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 stavebného zákona),

- vedie vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení (§ 108 až 116 stavebného zákona)

-  rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§ 134 a 135 stavebného zákona),

- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 stavebného zákona),

-  zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 stavebného zákona),

- nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 stavebného zákona),

-  vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 stavebného zákona),

 

Kontakt - tel.: 034/6942223, mobil: 0915 878001. Zabezpečuje činnosti stavebného úradu v oblasti územného rozhodovania, stavebného poriadku, riešenia priestupkov, správnych deliktov a vyvlastňovania.

 

Martina Jakešová, Lenka Fialová

Kontakt:

Zabezpečuje činnosti stavebného úradu v súvislosti s vydávaním oznámení k ohláseniu jednoduchej stavby, jej prístavby a nadstavby, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí, drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a stavieb elektronických komunikačných sieti v rozsahu podľa ustanovenia § 55 ods. 2 stavebného zákona.

 

Tlačivá Stavebného úradu na stiahnutie

Samospráva

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:658
TÝŽDEŇ:658
CELKOM:2332467

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore