Obsah

Stavebný úrad

Mesto Brezová pod Bradlom ako príslušný stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy podľa príslušných ustanovení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy:

-  na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),

- ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v súčinnosti so stavebným zákonom.

 

Stavebný úrad:

-  vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 stavebného zákona),

-  vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70 stavebného zákona),

-  povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 stavebného zákona),

-  vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavieb (§ 76 až 85 stavebného zákona),

- nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 stavebného zákona),

-  rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 stavebného zákona),

-  nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 stavebného zákona),

-  prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 stavebného zákona),

- vedie vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení (§ 108 až 116 stavebného zákona)

-  rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§ 134 a 135 stavebného zákona),

- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 stavebného zákona),

-  zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 stavebného zákona),

- nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 stavebného zákona),

-  vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 stavebného zákona),

 

Kontakt - tel.: 034/6942223, mobil: 0915 878001. Zabezpečuje činnosti stavebného úradu v oblasti územného rozhodovania, stavebného poriadku, riešenia priestupkov, správnych deliktov a vyvlastňovania.

 

Martina Jakešová, Lenka Fialová

Kontakt:

Zabezpečuje činnosti stavebného úradu v súvislosti s vydávaním oznámení k ohláseniu jednoduchej stavby, jej prístavby a nadstavby, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí, drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác a stavieb elektronických komunikačných sieti v rozsahu podľa ustanovenia § 55 ods. 2 stavebného zákona.

 

Tlačivá Stavebného úradu na stiahnutie