Obsah

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. januára 2019
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

v y h l a s u j e m


voľby prezidenta Slovenskejrepubliky a


u r č u j e m


1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do11.
februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.

Ak ani jedenz kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov,
 

u r č u j e m

deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

                                                                                                                            Andrej Danko v.r.

 

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskejrepubliky
 


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený