Obsah

Revitalizácia centra mesta

Revitalizácia centra mesta

Cieľom revitalizácie územia v centrálnej mestskej časti mesta je jeho úprava a zveľadenie s dôrazom na významnosť a dôležitosť upraveného priestoru pre život a kultúru mesta najmä v jeho centre. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 95% a z rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom vo výške 5%. Výška poskytnutého príspevku: 663 380,91 €.

Nový park, na zelenej ploche pred autobusovou stanicou, bude slúžiť nielen na oddych v príjemnom zelenom upravenom prostredí, ale bude aj smerovo navádzať turistov aj obyvateľov do ťažiskového územia vynoveného Raganovho rínku a oživenie Námestia M.R. Štefánika.

Rínok sváka Ragana – bývalý trh, cieľom revitalizácie tohto priestoru je zachovať tradíciu trhu a zároveň ju spojiť s pripomienkou rodáka sváka Ragana. Pôvodné stánky budú nahradené prístreškom v duchu sváka Ragana a ľudovej tradície na hornej trerase.

Na ploche detského ihriska Úsmev sú navrhnuté nové zostavy hracích prvkov a sadové úpravy.
Na autobusovej stanici sú navrhnuté nové prístrešky ako súčasť nástupných ostrovčekov, v ktorých budú taktiež osadené lavičky. Na stanicu bude nainštalovaná nová informačná tabuľa na cestovné poriadky.

Súčasťou projektu je aj nové verejné osvetlenie a výmena pôvodných svietidiel so stožiarmi v riešenom území.

Chodníky sú navrhnuté podľa funkčnosti územia. Cyklotrasa bude vedená od štátnej cesty č. 499/II cez Nám. 7.apríla po Námestie M.R. Štefánika vedľa jestvujúceho chodníka. Súčasťou realizácie je aj rekonštrukcia miestnej komunikácie smerujúcej od trhoviska po štátnu cestu č. 499/II spolu s priľahlými parkoviskami.