Obsah

Späť

Úprava pozemkov

Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín z neudržiavaných pozemkov na susedné pozemky.

Podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku. Za priestupok podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona môže obvodný pozemkový úrad uložiť pokutu až do 331,93 €.

Ďalej upozorňuje na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, ktorá vyplýva z § 3 ods. 1 písm. a) zákona.

Zároveň Vám upozorňujeme na VZN č. 3/2009 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom, kde podľa § 8 písm. 4 „Za údržbu a čistotu verejných priestranstiev v bezprostrednom okolí nehnuteľnosti zodpovedá vždy príslušný majiteľ, správca alebo užívateľ.

Z uvedeného dôvodu vás žiadame, aby ste pravidelne zabezpečovali odstránenie buriny a tráv na vašom pozemku, a jeho bezprostrednom okolí, to znamená, aby ste tieto plochy pravidelne kosili!

Vyvesené: 31. 12. 2009

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Filip Lang

Späť