Obsah

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí mesta v roku 2019

erb Brezovej pod BradlomMesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2019.
Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Dátum konania: 13. 1. 2019 - 31. 12. 2019 začiatok od 18:49

Miesto konania: Brezová pod Bradlom, Brezová pod Bradlom

Typ akcie: ostatné

Organizátor: mesto Brezová pod Bradlom

Doba trvania: 352.2 dní

 

 Priebežne, do vzniku filmového klubu, premietanie filmov.
 Sála Národného domu Štefánikovho

 Január

 31. 1. (štvrtok): Brezovská škola, audiovizuálna prezentácia k 100. výr. vzniku meštianky  +   amatérske filmové zábery zo 60. rokov 20. st.
 Múzeum D. S. Jurkoviča

 Február

 2. 2. (sobota): Regionálny zimný zraz turistov, turistický pochod v okolí Brezovej (10,4 km).
 Malé Karpaty

 16. 2. (sobota): Tradičná brezovská zabíjačka, 13. ročník.
 Námestie gen. M. R. Štefánika

 február: Výstava literatúry k 170. výročiu narodenia Pavla Orságha Hviezdoslava.
 Mestská knižnica

 Marec

 14. 3. (štvrtok): Darcovia krvi, slávnostné odovzdávanie plakiet darcom krvi za účasti SČK   Senica.
 Obradná sieň Mestského úradu

 16. 3. (sobota): Andalucia, 30. výročie umeleckého súboru v štýle "FLAMENCO".
 Sála Národného domu Štefánikovho
 vstupné

 marec: Týždeň slovenských knižníc
 - informatická výchova o knižnici a rozprávkové dopoludnie pre deti MŠ
 - slávnostný zápis prvákov do knižnice
 - literárna a výtvarná súťaž k 100. výr. nar. a 15. výr. úmrtia spisovateľky Márie Ďuríčkovej   Mestská knižnica

 28. 3. (štvrtok): Deň učiteľov, osobné poďakovanie primátora mesta brezovským pedagógom.
 Školy a školské zariadenia v Brezovej pod Bradlom

 29. 3. (piatok): Diplomat, spolutvorca našej štátnosti, Štefan Osuský, audiovizuálna   prezentácia k 130. výročiu narodenia.
 Múzeum D. S. Jurkoviča

 Apríl

 8. 4. (pondelok): 74. výročie oslobodenia mesta, pietna spomienková slávnosť a sprievodný   program pre žiakov a verejnosť.
 Námestie gen. M. R. Štefánika, Dejinný pamätník na cintoríne

 11. - 15. 4. (štvrtok, piatok, pondelok): Akadémia k 100. výročiu založenia meštianky.
 Sála Národného domu Štefánikovho, Základná škola

 13. 4. (sobota): Lazová stovka, stovkársky pochod v oblasti Bielych a Malých Karpát   okruhového charakteru so štartom a cieľom vo Vrbovom. Viac ako 300 účastníkov navštívi   počas tohto pochodu Bradlo, kde okrem povinnej kontroly budú mať účastníci vytvorené   zázemie na občerstvenie.
 Bradlo

 26. 4. (piatok): Keď sa sloboda rodila, 171. výročie udalostí Brezovskej jari 1848.
 Múzeum D. S. Jurkoviča, Námestie gen. M. R. Štefánika - pred pamätnou tabuľou na Šaškovom   dome

 30. 4. (utorok): Stavanie mája, podujatie spojené s hudobným programom a udržiavaním   ľudových tradícií.
 Námestie gen. M. R. Štefánika

 Máj

 4. 5. (sobota): Celoštátna spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti   gen. M. R. Štefánika.
 Bradlo, sprievodný program na Námestí gen. M. R. Štefánika

 12. 5. (nedeľa): 11. ročník Turnaja o pohár M. R. Štefánika, Krúžok Chrobáci a Zväz   slovenských krížovkárov a hádankárov.
 RZ Partizán

 máj: Šachový turnaj ,,O pohár Bradla“ – 3. ročník, celoslovenský šachový turnaj detí a mládeže.
 Priestory CVČ

 máj: Výstava literatúry k 100. výročiu tragickej smrti M. R. Štefánika.
 Mestská knižnica

 máj: Deň matiek, slávnostné programy detí v MŠ, ZŠ, ZUŠ pre mamičky a širokú verejnosť.

 máj: Vyhodnotenie súťaže: Číta celá trieda – 23. ročník.
 Mestská knižnica

 Jún

 3. 6. (pondelok): Deň detí – zábavné popoludnie pre deti, rodičov.
 Námestie gen. M. R. Štefánika

 7. 6. (piatok): 140 Štefánik Trail a 2. ročník Stefanik MINI Trail, bežecké preteky v kategórií   ULTRA JEDNOTLIVCOV a ŠTAFIET po hrebeni Malých Karpát – Štefánikovej magistrále z Bradla   do Bratislavy. Pred štartom tejto celoslovenskej akcie bude (s cieľom motivovať deti a mládež)   zorganizovaný cezpoľný beh na Bradle pre deti a mládež Stefanik MINI Trail.
 Bradlo, Malé Karpaty

 jún: Nakopni leto, športovo-kultúrne charitatívne podujatie v spolupráci so združením BI6.
 ŠVS, Športová ul.

 jún: Futbalový turnaj o pohár primátora.
 futbalový štadión Brezová pod Bradlom

 29. 6. (sobota): Národný beh gen. M. R. Štefánika – 20. ročník.
 Námestie gen. M. R. Štefánika

 Júl

 júl: Spomienková slávnosť pri Husovom pomníku, 604. výročie upálenia majstra Jana Husa.
 Ul. J. M. Hurbana
 Poznámka: termín upresnený po dohode s ECAV Brezová p. Br.

 27. 7. (sobota): Stretnutie miest a obcí so spoločným názvom Březová – Brezová.

 28. 7. (nedeľa): Zájazd na Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov, stretnutie Čechov a Slovákov   na Veľkej Javorine.

 júl: Výstava venovaná Oľge Halabrínovej – Tvarožkovej pri príležitosti 110. výr. narodenia a 20.   výr. úmrtia.
 Mestská knižnica

 August

 10. 8. (sobota): Brezovská špacírka - 7. ročník, turistický pochod.
 Námestie gen. M. R. Štefánika

 10. 8. (sobota): 5. ročník Súťaže vo varení guláša o brezovskú putovnú varešku.
 Námestie gen. M. R. Štefánika

 16. - 17. 8. (piatok, sobota): XXVIII. Brezofský jarmek – Slávnosti sváka Ragana, kultúrno-   spoločenské podujatie, zachovávanie tradícii mesta.
 Námestie gen. M. R. Štefánika + okolie

 29. 8. (štvrtok): 75. výročie Slovenského národného povstania (v spolupráci so ZO SZPB a CVČ   Domček).
 - Partizánskym chodníkom (program pre deti)
 - Spomienková slávnosť pri pamätníku na Vajanského ul.
 Múzeum D. S. Jurkoviča, Dvoly, Vajanského ul.

 September

 22. 9. (nedeľa): Deň Ozbrojených síl SR (v spolupráci s Ozbrojenými silami SR).
 Námestie gen. M. R. Štefánika, mohyla na Prietržskej, Baranec – v poli nad evanjelickým   kostolom

 september: Medailón k 35. výr. úmr. spisovateľky Zuzky Zgurišky.
 Mestská knižnica

 september: Časovka na Bradlo, cyklistické preteky pre dospelých z námestia na Bradlo a pre   deti na námestí.
 Námestie gen. M. R. Štefánika - Bradlo

 Október

 október: Dary zeme, výstava ovocia a zeleniny, pochod brezovských strašidielok. V spolupráci   s CVČ Domček.
 Poznámka: termín upresnený po dohode s OV SZZ Senica

 25. 10. (piatok) Mesiac úcty k starším, kultúrne podujatie venované dôchodcom. Stretnutie   pozvaných jubilantov.
 Základná škola Brezová pod Bradlom

 október: Burza starších kníh.
 Mestská knižnica

 október, november: Beseda so slovenskou spisovateľkou pre dospelých.
 Mestská knižnica

 November

 11. 11. (pondelok) Medzinárodný deň vojnových veteránov – Červené maky, pietna   spomienková slávnosť pri príležitosti 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny.
 Pri Pomníku slobody na Ul. J. M. Hurbana

 14. 11. (štvrtok) Cena mesta - ocenenie osobností mesta.
 Obradná miestnosť Mestského úradu

 17. 11. (nedeľa) Deň boja za slobodu a demokraciu - Deň študentstva, kultúrny program.
 Sála Národného domu Štefánikovho

 november: Nataša Tanská - literárne popoludnie k 90. výr. narodenia spisovateľky pre deti ŠK   ZŠ.
 Mestská knižnica

 December

 6. 12. (piatok): Vitaj Mikuláš.
 Sála Národného domu Štefánikovho

 december: Posedenie pri vianočných rozprávkach.
 Mestská knižnica

 11. 12. (streda): Čas radosti, veselosti...
 Program detí MŠ, ŠK detí pri ZŠ, ZUŠ, členov DC Seniorov
 Sála Národného domu Štefánikovho

 december: Predvianočná kapustnica, charitatívna akcia - varenie kapustnice.
 Námestie gen. M. R. Štefánika pred NDŠ
 Poznámka: termín upresnený po dohode s cirkvami

 Vianočný koncert

 31. 12. Silvester, ohňostroj

 

MsÚ Brezová pod Bradlom,
Útvar kultúry a miestnych tradícií a Referát školstva, mládeže a športu  


Vytvorené: 13. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2019 14:48