Obsah

Stránka

Pozvánka na zasadnutie MsZ 7. júla 2021

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta, v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 7. júla 2021 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom.

28. 6. 2021 Zobraziť viac

Pozvánka na zasadnutie MsZ 19. mája 2021

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta, v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 19. mája 2021 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom.

13. 5. 2021 Zobraziť viac

Pozvánka na zasadnutie MsZ 24. februára 2021

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta, v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 24. februára 2021 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom.

17. 2. 2021 Zobraziť viac

Pozvánka na zasadnutie MsZ 9. decembra 2020

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta, v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 9. decembra 2020 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom.

2. 12. 2020 Zobraziť viac

Pozvánka na zasadnutie MsZ 9. 11. 2020

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom 09. 11. 2020 (pondelok)  o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v  Brezovej pod Bradlom.

4. 11. 2020 Zobraziť viac

Pozvánka na zasadnutie MsZ 21. septembra 2020

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom 21. 09. 2020 (pondelok) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

16. 9. 2020 Zobraziť viac

Pozvánka na zasadnutie MsZ 24. júna 2020

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom 24.06.2020 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

19. 6. 2020 Zobraziť viac

Pozvánka na zasadnutie MsZ 2. marca 2020

Primátor mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 2. marca 2020 (pondelok) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

26. 2. 2020 Zobraziť viac

Pozvánka na zasadnutie MsZ 4. 12. 2019

Primátor mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 4. decembra 2019 (streda)  o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a námety obyvateľov
 4. Správa o plnení uznesení MsZ 
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
 6. Prevody  nehnuteľností
 7. Návrh plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2020
 8. Plnenie rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom k 30.09.2019
 9. V. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019  rozhodnutím primátora
 10. VI. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019
 11. Schválenie výšky nájmu spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. so sídlom Cesta SNP 245/2, Brezová pod Bradlom na rok 2020
 12. Návrh VZN o komunálnom odpade
 13. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti
 14. Návrh VZN o zabezpečení stravovania dôchodcov
 15. Návrh Dodatku č.1 k štatútu nocľahárne
 16. Návrh rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2020
 17. Projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Brezová pod Bradlom“
 18. Termíny zasadnutí MsZ na I. polrok 2020
 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver
   

                                                                                  Mgr. Jaroslav Ciran, v.r.

                                                                                                  primátor mesta

Pozvánka tu: Pozvánka_MsZ_04_12_2019

Materiály na rokovanie MsZ k stiahnutiu tu:  materiály MsZ 4_12_2019


29. 11. 2019 Zobraziť menej

Pozvánka na zasadnutie MsZ 23. 10. 2019

Primátor mesta Brezová pod Bradlom v  zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom 23. 10. 2019 (streda) o 15.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

18. 10. 2019 Zobraziť viac

Stránka