Obsah

Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

K žiadosti je potrebné doložiť:

- zjednodušenú dokumentáciu,

- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 85 b) zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov

Zjednodušená dokumentácia na zriadenie vjazdu musí obsahovať situáciu (nákres) miesta vjazdu s vyznačením pozdĺžneho a priečneho spádu vjazdu, šírku vjazdu, popis materiálu ktorý bude použitý na vybudovanie vjazdu, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky vjazdu resp. zriadenie rúrového priepustu pod vjazdom.

Poplatok:doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 30 € podľa položky 85 c) zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Súvisiace predpisy: § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Tlačivo:

žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Kontaktná osoba: 

Lenka Horniačková, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy (stavebný úrad), II. poschodie Mestského úradu, Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, Brezová pod Bradlom, číslo dverí 13, telefónne číslo: 034/694 22 24, 0907 704 671