Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Súhlas na výrub drevín

Súhlas na výrub drevín

Opis:

Mesto Brezová pod Bradlom, útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín, prijíma oznámenia o výrube drevín.

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa súhlas na výrub drevín na pozemkoch v súkromnom vlastníctve (fyzická, alebo právnická osoba) nevyžaduje:

a)    na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,

b)   pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

c)    na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,

d)   pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,

e)    ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,

f)    ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

g)   ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

h)   na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2 (zoznam je uvedený vo vyhláške),

i)     na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

j)      na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný /§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)/.

 Ten, kto z dôvodov uvedených v ods. 4 písm. b) a písm. d) zákona drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Pre konanie vo veci výrubu drevín (stromy a kry), ktoré sú súčasťou verejnej zelene, rastú na cintorínoch, alebo na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany odsek 1. neplatí.

 Potrebné doklady:

   žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny,

   doloženie vlastníckeho práva (list vlastníctva), v prípade, že žiadateľ nie je majiteľom pozemku, doloženie súhlasu vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie ,

   kópia z katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,

   doklad o uhradení správneho poplatku,

   písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov obytného domu, pred ktorým sa drevina nachádza – ak dreviny rastie ako súčasť verejnej sídliskovej zelene.

Vybavuje:
Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy,  Mestský úrad Brezová pod Bradlom, Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 906 13 Brezová pod Bradlom – II. Poschodie, dvere č. 14, Ing. Denisa Zuščíková, t.č.: 034/694 22 25, 0915 878 001, zuscikova@brezova.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok:
- fyzická osoba : 10,0 €
- právnická osoba alebo fyzická osoba ( podnikateľ ) : 100,0 €
 ( podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení)

Súvisiace právne predpisy:

- zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny

Tlačivá:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

Oznámenie o výrube drevín pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka,  alebo značnej škody na majetku podľa § 47 ods. 4 písm. d) a ods. 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky M}Ž SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon  č. 543/2002 Z. z.

Oznámenie o výrube pri obnove produkčných ovocných drevín podľa § 47 ods. 4 písm. b) a ods. 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.

Ako vybaviť

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:318
TÝŽDEŇ:4776
CELKOM:2285117

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore