Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Územné konanie

Územné konanie

Opis:

Územným konaním sa rozumie rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmena územného rozhodnutia a rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

návrhu na vydanie územného rozhodnutia, resp. o predĺžení platnosti územného rozhodnutia alebo zmene územného rozhodnutia sa prikladajú:

 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby prikladá dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä:

 • údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,
 • urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1: 500); v prípadoch uvedených v § 3 ods. 2 vyhlášky 453/2000 Z. z. postačujú podklady podľa § 3 ods. 3 písm. a),
 • architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,
 • údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky na stavby,
 • údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia,
 • údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (okrem komunálnych odpadov),2) ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe, a návrh spôsobu nakladania s nimi,
 • údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí3) a požiarnu ochranu4) vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma,
 • dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,5) dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny,6)
 • návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,7)
 • údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,8)
 • úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené,
 • rozsah a usporiadanie staveniska.

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad   vyzve   žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatky:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie:

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Vybavuje:

- oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy (stavebný úrad),  II. poschodie Mestského úradu,  Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, Brezová pod Bradlom, číslo dverí 13, telefónne číslo: 034/694 22 24,  0907 704 671 

Kontakt: Lenka Horniačková,

e-mail: lenka.horniackova@brezova.sk

Súvisiace predpisy:


Tlačivá :

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia

 

 

Ako vybaviť

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:32
TÝŽDEŇ:4490
CELKOM:2284831

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore