Obsah

Dokumenty mesta

Zásady

Zásady odmeňovania poslanov Stiahnuté: 288x | 21.03.2019

Etický kódex zamestnancov Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 1030x | 07.10.2014

Zásady finančného hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 1084x | 07.10.2014

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stiahnuté: 1094x | 07.10.2014

Zásady na prideľovanie bytov v nájomnom bytovom dome Stiahnuté: 2094x | 07.10.2014

VZN

VZN č. 3/2022 o Prevádzkovom a návštevnom poriadku Národnej kultúrnej pamiatky Mohyly generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle Stiahnuté: 34x | 28.03.2022

VZN č. 2/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 55x | 28.03.2022

VZN č. 1/2022 o udržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 43x | 28.03.2022

VZN č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 81x | 04.06.2021

VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 171x | 19.10.2020

VZN č. 3/2019 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 114x | 19.10.2020

VZN č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 189x | 19.10.2020

VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 142x | 19.10.2020

VZN č. 9/2017 o prepravnej službe Stiahnuté: 96x | 19.10.2020

VZN č. 8/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 131x | 19.10.2020

VZN č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 90x | 19.10.2020

VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Ostriež“ na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 299x | 19.10.2020

VZN č. 5/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 99x | 19.10.2020

VZN č. 4/2017, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta Brezová pod Bradlom + Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 Stiahnuté: 90x | 20.07.2022

VZN č. 3/2017 o vyhradení plochy a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane … Stiahnuté: 93x | 19.10.2020

Stránka