Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Prednosta

Ing. Ján MICHÁLEK

prednosta mestského úradu

Ing. Ján Michálek

Kontaktné údaje:

Tel. číslo:
E-mail:
Prednosta MsÚ riadi a zodpovedá za činnosť MsÚ a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.
 

Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí MsZ.

V čase neprítomnosti primátora a zástupcu primátora je prednosta oprávnený vykonávať aj pracovné činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného splnomocnenia.

Prednosta MsÚ v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä:

 • riadi, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu,
 • priamo riadi vedúcich jednotlivých oddelení mestského úradu v zmysle platnej organizačnej schémy,
 • zostavuje pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,
 • podáva návrhy na úpravu platových náležitostí zamestnancov,
 • podáva návrhy na zmenu organizačného usporiadania mestského úradu,
 • zabezpečuje plnenie rozpočtu mestského úradu,
 • posudzuje materiály predkladané na zasadnutie orgánov mesta,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • kontroluje hospodárne využitie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s inými orgánmi a inštitúciami v prospech rozvoja mesta a zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy,
 • spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • podpisuje písomnosti vyhotovené oddeleniami mestského úradu, objednávky, žiadanky na prepravu, tuzemské pracovné cesty, dochádzkové listy priamo riadených zamestnancov,
 • zabezpečuje, po odsúhlasení primátora mesta, materiálno technické vybavenie mestského úradu, jeho zariadení a zabezpečuje ich údržbu,
 • zabezpečuje dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení, vnútorných predpisov,
 • zabezpečuje dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností na MsÚ,
 • vedie úplnú a prehľadnú dokumentácie vnútroorganizačných a iných predpisov, VZN, zabezpečuje aktualizáciu vnútorných predpisov,
 • poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií, pri poskytovaní informácií v zmysle platnej legislatívy,
 • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov,
 • realizuje výberové konania v zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s Pracovným poriadkom,
 • zodpovedá za agendu pracovno-právnych vzťahov zamestnancov mesta.

Ako vybaviť

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:531
TÝŽDEŇ:3242
CELKOM:2308167

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore