Obsah

Základná škola a materské školy od 1. júna opäť otvorené

Typ: ostatné
OznamV súlade s rozhodnutím MŠVVŠ SR a schválenými opatreniami ÚVZ SR vydal primátor mesta rozhodnutie o otvorení prvého až piateho ročníka základnej školy, školského klubu detí a materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR a schválených opatrení ÚVZ SR primátor mesta Mgr. Jaroslav Ciran vydal s účinnosťou od 1. júna 2020 rozhodnutie o otvorení prvého až piateho ročníka základnej školy, školského klubu detí a materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Primátor mesta vydal rozhodnutie v súlade s miestnymi podmienkami, personálnymi, materiálnymi a priestorovými možnosti a aktuálnou hygienicko–epidemiologickou situáciou.


ZÁKLADNÁ ŠKOLA:

Dĺžka prevádzky od 7,30 do 15,30 hod.

Riaditeľ ZŠ rozdelí žiakov do skupín. V skupine bude najviac 20 žiakov.

Žiaci, ktorí zostanú doma a žiaci 6. – 9. ročníkov, sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

 

Počet žiakov:               1. skupina (1AB) - 17 žiakov  Príchod:   7.30 hod     Obed:     11. hod

                                       2. skupina (2A) - 18 žiakov                       7.40 hod                     11.15 hod

                                       3. skupina (2B) - 10 žiakov                       7.40 hod                     11.30 hod

                                       4. skupina (3A) - 15 žiakov                       7.50 hod                     11.45 hod

                                       5. skupina (3B) - 15 žiakov                       7.50 hod                     12. hod

                                       6. skupina (4AB) - 19 žiakov                     8.00 hod                    12.15 hod

                                       7. skupina (5A) - 18 žiakov                       8.10 hod                     12.30 hod

                                       8. skupina (5B) - 14 žiakov                       8.10 hod                     12.45 hod

Organizácia vyučovania:  bude prebiehať v upravenom režime, aktivity budú zamerané na rozvíjanie čitateľskej,  matematickej, prírodovednej a jazykovej (ANJ) gramotnosti, činnosti sa budú orientovať na prehlbovanie, upevňovanie a rozširovanie učiva v súlade s odporúčaniami vydanými MŠVVaŠ SR. 

Bližšie informácie Vám poskytne triedna učiteľka. 

Školský klub: 1. oddelenie - 1AB - 9A - Janíková -11 žiakov

                        2. oddelenie - 2AB - 2B - Kostelná - 8 žiakov

                        3. oddelenie - 3AB - 3B - Šindelárová - 11 žiakov

Školský klub je otvorený maximálne do 15.30 hod a platia zaužívané zásady - pri skoršom odchode žiaka je nutná písomná správa od zákonného zástupcu v slovníčku.

Zákonný zástupca:

- predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2) - toto vyhlásenie bude dostupné pri hlavnom vchode 1.6.2020 alebo stiahnuteľné:

vyhlásenie na stiahnutie: Cestne_vyhlasenie_pre_rodicov.pdf

-  zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)

- dôsledne dodržiava stanovený čas príchodu dieťaťa podľa harmonogramu uvedeného nižšie

- zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

- dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020 

- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

MATERSKÉ ŠKOLY:

Dĺžka prevádzky od 6,30 do 15,30 hod.

Riaditeľky MŠ rozdelia deti do skupín. V skupine bude najviac 15 detí.


Spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do ZŠ a dieťaťa do MŠ zriaďovateľ dohodol s riaditeľom a riaditeľkami škôl ešte pred vydaním tohto rozhodnutia. Počty žiakov a detí, ktoré budú navštevovať školy:

Základná škola, I. stupeň: 94 žiakov

Základná škola, 5. ročník: 32 žiakov

Materská škola, Budovateľská ul.:  20 detí

Materská škola, sídl. D. Jurkoviča: 45 detí


  • Riaditeľ ZŠ a riaditeľky MŠ zabezpečia dôkladné čistenie priestorov škôl a dezinfekcie priestorov ešte pred ich otvorením.
  • Obsah a formu všetkých vzdelávacích, záujmových a výchovných činností sú riaditelia škôl povinní voliť tak, aby boli zaistené hygienicko–epidemiologické opatrenia.
  • Zriaďovateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov škôl dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky.
  • Zriaďovateľ zabezpečí pre všetkých žiakov ZŠ a deti MŠ dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu.
  • V prípade podozrenia na ochorenie COVID –19  budú riaditelia bezodkladne riešiť vzniknutú situáciu s miestne príslušným RÚVZ a zákonnými zástupcami.
  • Zákonní zástupcovia sú povinní zabezpečiť, aby žiaci ZŠ a deti MŠ, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 školách, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom a dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.
  • Riaditelia škôl zabezpečia každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov ZŠ a detí MŠ bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy.
  • Podľa miestnych podmienok, počtu žiakov a personálu bude zabezpečené školské stravovanie v bežnej podobe. V jedálňach škôl bude stravovanie zabezpečené tak, aby sa skupiny žiakov a detí nepremiešavali a pri príprave jedál a pri vydávaní jedál budú dodržané prísne hygienické pravidlá.

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                         

 


Vytvorené: 22. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2020 13:45
Autor: Správca webu 2