Obsah

Povinné zverejňovanie informácií v zmysle zák. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, § 5

1) Právomoci a kompetencie obce

        a) Spôsob zriadenia obce:

Mesto Brezová pod Bradlom bolo zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí 23. a 24. 11. 1990 

b) Právomoci a kompetencie obce:

         Kompetencie obce sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71),
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä §4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona),
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

2) Organizačná štruktúra obce

Orgánmi Mesta Brezová pod Bradlom sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom je zastupiteľský zbor zložený z 11 poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Primátor mesta Brezová pod Bradlom je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta na 4 roky.

Mestské zastupiteľstvo zriadilo orgány:

- mestskú radu,

         - komisie mestského zastupiteľstva:

 • Komisia pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie
 • Komisia pre životné prostredie, výstavbu, územné plánovanie a dopravu
 • Komisia pre bývanie, zdravotné a sociálne otázky
 • Komisia vzdelávania, mládeže a športu
 • Komisia pre ochranu verejného poriadku
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
 • Komisia pre cestovný ruch, kultúru a miestne tradície

     

         Mestský úrad v Brezovej pod Bradlom

Organizačná štruktúra

Mesto má zriadenú príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Brezová pod Bradlom, Staničná č. 265/21,

Mesto má zriadené rozpočtové organizácie:

Základná škola, Dolné lúky č. 357/1  

Základná umelecká škola, Horný rad č.566/89

Organizačné zložky bez právnej subjektivity:

Mestská polícia

          Materská škola Budovateľská ul. 348/11,

          Materská škola Sídlisko Dušana Jurkoviča č. 426,

          Dobrovoľný hasičský zbor v Brezovej pod Bradlom

Mesto má založenú obchodnú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou mesta Mestské lesy s.r.o., Cesta SNP č. 245/2, Brezová pod Bradlom a 38% majetkovú spoluúčasť v spoločnosti Bytový podnik Brezová, s.r.o. Brezová pod Bradlom.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.

3) Informácie o spôsobe získavania informácií v zmysle zák.   č. 211/2000 Z.z.

Smernica Mesta Brezová pod Bradlom č. 4 na zabezpečenie uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupek informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

4) Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní

         Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

         1. poštou na adresu: Mesto Brezová pod Bradlom

                                           Nám.gen.M.R.Štefánika 1/1

                                           906 13 Brezová pod Bradlom

         2. osobne v podateľni MsÚ v úradných hodinách

         3. elektronicky: http://www.brezova.sk
                                  (podanie cez elektronickú schránku https://www.slovensko.sk)

 

5) Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

        1. poštou na adresu: Mesto Brezová pod Bradlom

                                          Nám.gen.M.R.Štefánika 1/1

                                          906 13 Brezová pod Bradlom

        2. osobne v podateľni MsÚ v úradných hodinách

        3. elektronicky:   http://www.brezova.sk

                                  (podanie cez elektronickú schránku https://www.slovensko.sk)

6) Prehľad právnych predpisov, pokyny podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti PO a FO vo vzťahu k obci

Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb vo vzťahu k obci

7) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

8) Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

9) Zbierky zákonov SR

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať na MsÚ v útvare klientskych služieb občanom v úradných hodinách.

10) Všeobecne záväzné nariadenia obce

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Do všeobecne záväzných nariadení možno nahliadať na MsÚ v úradných hodinách, elektronicky tu.

11) Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a návrh programu obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Termíny a program zasadnutí MsZ

12) Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, údaje o dochádzke na zasadnutia obecného zastupiteľstva a o hlasovaní poslancov

Do zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR možno nahliadať na MsÚ v úradných hodinách, elektronicky tu.

13) Povinne zverejňované zmluvy

         Povinne zverejňované zmluvy

14) Údaje o objednávkach a faktúrach

Údaje o objednávkach a faktúrach.

Objednávky sú zverejnené do 10 pracovných dní od vyhotovenia, faktúry do 30 dní odo dňa zaplatenia.

15) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

HK predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

           Plán kontrolnej činnosti