Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Povinne zverejňované informácie

1) Právomoci a kompetencie obce

a) Spôsob zriadenia obce:

Mesto Brezová pod Bradlom bolo zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí 23. a 24. 11. 1990 

b) Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71),
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä §4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona),
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

2) Organizačná štruktúra obce

Orgánmi Mesta Brezová pod Bradlom sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom je zastupiteľský zbor zložený z 11 poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Primátor mesta Brezová pod Bradlom je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta na 4 roky.

Mestské zastupiteľstvo zriadilo komisie:

  • Komisia pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie
  • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
  • Komisia pre bývanie, zdravotné a sociálne otázky a ochranu verejného poriadku
  • Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a cestovného ruchu
  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov

Mestský úrad v Brezovej pod Bradlom

Organizačná štruktúra MsÚ

Mesto má zriadenú príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Brezová pod Bradlom, Staničná č. 265/21,

Mesto má zriadené rozpočtové organizácie:

Základná škola, Dolné lúky č. 357/1  

Základná umelecká škola, Horný rad č.566/89

Organizačné zložky bez právnej subjektivity:

Mestská polícia

Materská škola Budovateľská ul. 348/11,

Materská škola Sídlisko Dušana Jurkoviča č. 426,

Dobrovoľný hasičský zbor v Brezovej pod Bradlom

Mesto má založenú obchodnú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou mesta Mestské lesy s.r.o., Cesta SNP č. 245/2, Brezová pod Bradlom a 38% majetkovú spoluúčasť v spoločnosti Bytový podnik Brezová, s.r.o. Brezová pod Bradlom.

3) Informácie o spôsobe získavania informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z.

4) Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1. poštou na adresu: Mesto Brezová pod Bradlom

Námestie gen.M.R.Štefánika 1/1

906 13 Brezová pod Bradlom

2. osobne v podateľni MsÚ v úradných hodinách

3. elektronicky: www.brezova.sk
(podanie cez elektronickú schránku https://www.slovensko.sk)

5) Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1. poštou na adresu: Mesto Brezová pod Bradlom

Námestie gen.M.R.Štefánika 1/1

906 13 Brezová pod Bradlom

2. osobne v podateľni MsÚ v úradných hodinách

3. elektronicky: www.brezova.sk

(podanie cez elektronickú schránku https://www.slovensko.sk)

6) Prehľad právnych predpisov, pokyny podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti PO a FO vo vzťahu k obci

Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb vo vzťahu k obci

7) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

Sadzobník správnych poplatkov

8) Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií Typ: PDF dokument, Velkosť: 354.03 kB

9) Všeobecne záväzné nariadenia obce

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Do všeobecne záväzných nariadení možno nahliadať na MsÚ v úradných hodinách, elektronicky tu.

10) Termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva a návrh programu mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta aspoň tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.

Termíny a program zasadnutí MsZ

11) Zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, údaje o dochádzke na zasadnutia mestského zastupiteľstva a o hlasovaní poslancov

Do zápisníc zo zasadnutí MsZ možno nahliadať na MsÚ v úradných hodinách, elektronicky tu.

12) Povinne zverejňované zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy

13) Údaje o objednávkach a faktúrach

Údaje o objednávkach a faktúrach.

Objednávky sú zverejnené do 10 pracovných dní od vyhotovenia, faktúry do 30 dní odo dňa zaplatenia.

14) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

HK predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Plán kontrolnej činnosti

Mesto

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:30
TÝŽDEŇ:4488
CELKOM:2284829

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore