Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom na roky 2016 - 2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom je hlavným strategickým dokumentom pri určovaní smerovania ďalšieho rozvoja územia mesta Brezová pod Bradlom, ktorým sa riadia zástupcovia mesta pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní a odzrkadľuje potreby obyvateľov mesta. Je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého mesto zabezpečuje regionálny rozvoj.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza. Je vypracovaný podľa Metodiky na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, verzia 2.0, február 2015 a je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie mesta.


PHSR schválené mestským zastupiteľstvom dňa 29.6.2016 : 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA


Brezová