Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

PHSR

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom pre roky 2024 - 2030 s výhľadom do roku 2040
 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom pre roky 2024 - 2030 s výhľadom do roku 2040 (ďalej aj „PHRSR“, resp. „PRM Brezová pod Bradlom“) je prejavom záujmu mesta Brezová pod Bradlom o udržateľný rozvoj územia s dôrazom na kvalitu života, atraktivitu územia a o koordináciu s relevantnými kľúčovými aktérmi. Dokument je aktualizáciou existujúcej stratégie mesta reflektujúc nové priority, procesy a inštitucionálne rámce spojené s prípravou na čerpanie zdrojov EŠIF pre obdobie 2021 – 2027 zakotvené v Programe Slovensko a s ním súvisiacich metodických materiáloch.

PHRSR Brezová pod Bradlom je vypracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v aktuálnom znení, v súlade s odporúčanou Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre programové obdobie po roku 2020 a v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017.

Pri jeho vypracovávaní spracovatelia v spolupráci so zadávateľom reflektujú súčasné potreby a požiadavky územia a zároveň očakávania obyvateľov v otázkach budúceho rozvoja mesta. Osobitné zameranie na jednotlivé špecifické problematiky rozvoja mesta a návrh stratégie, cieľov a opatrení na ich rozvoj vyplývajú z analýzy dostupných získaných štatistických, resp. faktografických dát, z poznatkov získaných prostredníctvom dotazníkového prieskumu zameraného na otázky kvality života v meste Brezová pod Bradlom a z konzultácií so samotnými zástupcami mesta a jeho odborných pracovísk. Všetky získané informácie a požiadavky boli zosumarizované a pri tvorbe PHRSR sa na ne prihliadalo.

Dokument takisto reflektuje výsledky a priebeh implementácie doterajších existujúcich politík mesta pri vypracovávaní strategických dokumentov – či už komplexných alebo sektorových, ktoré boli priebežne prijímané a realizované v uplynulých rokoch. Ich východiská a výstupy sa stali jednými z analytických podkladov aj pre PHRSR, ktorý má ambíciu integrujúceho dokumentu ako podkladu pre ďalšiu aktualizáciu nadväzujúcich územnoplánovacích stratégií a dokumentov pre nasledujúce obdobie v reakcii na meniace sa globálne i lokálne výzvy. (Územný plán, plán udržateľnej mobility, stratégia adaptácie na klimatickú zmenu, stratégie vzdelávania, poskytovania sociálnych služieb a podobne.)

K spracovaniu tohto dokumentu boli prizvaní externí experti, ktorí ho vypracovali v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom. Všetky dostupné analytické podklady boli pretavené do návrhu implementačného plánu,  ktorý je kľúčovým predmetom tohto dokumentu.

PHSR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.  2. 2024: PHSR BpB 2024 - 2030 Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.28 MB

 

 

  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom na roky 2016 - 2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom je hlavným strategickým dokumentom pri určovaní smerovania ďalšieho rozvoja územia mesta Brezová pod Bradlom, ktorým sa riadia zástupcovia mesta pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní a odzrkadľuje potreby obyvateľov mesta. Je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého mesto zabezpečuje regionálny rozvoj.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza. Je vypracovaný podľa Metodiky na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, verzia 2.0, február 2015 a je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie mesta.

PHSR schválené mestským zastupiteľstvom dňa 29.6.2016 : 

Brezová

Mesto

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:318
TÝŽDEŇ:4776
CELKOM:2285117

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore