Obsah

Štatút mesta Brezová pod Bradlom

Štatút mestaŠtatút mesta Brezová pod Bradlom  je základnou právnou normou a organizačným predpisom mesta.

 Štatút upravuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a všeobecne záväznými právnymi predpismi právne postavenie a pôsobnosť mesta Brezová pod Bradlom, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, postavenie, právomoci a pôsobnosť orgánov samosprávy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.

Tento štatút ďalej rieši vzťahy mesta s okolitými mestami a obcami, vzťahy so štátnou správou, právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami, občianskymi združeniami v záujme rozvoja mesta.

Štatút mesta Brezová pod Bradlom