Obsah

Hlásenia mestského rozhlasu

Hlásenia mestského rozhlasuMestský rozhlas v Brezovej pod Bradlom slúži na sprostredkovanie dôležitých oznamov a informácií, ako i na vysielanie relácií Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom. Technické zariadenie mestského rozhlasu je majetkom mesta Brezová pod Bradlom a nesmie byť využívané na iné účely.

Rozsah dôležitých oznamov a informácií, ktoré nie sú spoplatnené:

 • oznamy mestského úradu, mestského zastupiteľstva a spoločností založených a zriadených mestom,
 • oznamy politických strán,
 • oznamy o konaní kultúrnych a športových akcií usporiadaných mestom,
 • oznamy charitatívneho a humanitného charakteru,
 • oznamy o poruchách na technických zariadeniach SPP, ZsE, BVS, ako i dlhodobých odstávkach v dodávaní energií,
 • ponuka voľných pracovných miest,
 • smútočné oznamy.

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase nesmú obsahovať:

 • propagáciu fašizmu a rasizmu,
 • ohrozenie mravnej výchovy mládeže,
 • oznamy hanobiace občanov a jednotlivé vierovyznania,
 • oznamy propagujúce predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

Oznamy iných fyzických a právnických osôb sú spoplatnené nasledovne:

 • právnické a fyzické osoby so sídlom alebo trvalým bydliskom v Brezovej pod Bradlom 3,00 € za 1 hlásenie a za každé ďalšie sa suma zvyšuje o 1,50 €,
 • právnické a fyzické osoby so sídlom mimo mesta Brezová pod Bradlom 5,00 € za 1 hlásenie  a za každé ďalšie sa suma zvyšuje o 2,50 €.

Čas vyhlasovania oznamov je stanovený v pracovných dňoch v rozpätí od 10.00 - 11.00 hod. a od 15.00 - 16.00 hod.  Oznamy sa vysielajú max. 2x denne a celkový počet hlásení je max. 5x pre jeden oznam.

Vyhlasovanie v sobotu a nedeľu je len v prípadoch potreby mesta, súhlas naň udeľuje primátor mesta, v jeho neprítomnosti prednosta MsÚ.

V čase konania pohrebov, z etických dôvodov, mestský rozhlas nie je využívaný na vysielanie oznamov, a to 1 hod. pred začiatkom, počas konania a  0,5 hod. po ukončení smútočného obradu.  


Zasielanie SMS správ občanom

Mesto Brezová pod Bradlom ponúka službu "Zasielanie SMS správ občanom" Zasielanie SMSna sprostredkovanie dôležitých oznamov a informácií vyhlasovaných v mestskom rozhlase.

Občania, ktorí majú o ponúkanú bezplatnú službu záujem,  môžu tak urobiť vypísaním jednoduchej žiadosti na mestskom úrade.