Obsah

PhDr. Božena Danková

    hlavný kontrolór

 

Kontaktné údaje:

 
Tel. číslo:           034/ 6942 244
                            0948 653 555
                          
E-mail:               kontrolorka@brezova.sk
                           bozena.dankova@brezova.sk
 
 

ROK 2022:


PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na I. polrok 2022:                                             tu ku stiahnutiu (193.53 kB) 
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na II. polrok 2022:                                            tu ku stiahnutiu 


ROK 2021:


PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na I. polrok 2021:                                             tu ku stiahnutiu
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na obdobie september – december 2021:  tu ku stiahnutiu (15.6 kB)


ROK 2020:


PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na I. polrok 2020:                                            tu ku stiahnutiu
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na II. polrok 2020:                                           tu ku stiahnutiu
ODBORNÉ STANOVISKO k návrhu Závereč. účtu mesta za r. 2019:               tu ku stiahnutiu   

 


 

Práva a povinnosti hlavného kontrolóra

vyplývajúce zo Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Rozsah kontrolnej činnosti (§ 18d)

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie

  • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. predpisov- zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení nesk. predpisov,

  • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

  • kontrola vybavovania sťažností a petícií,

  • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení  obce,

  • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

  • kontrola dodržiavania interných predpisov obce, 

  • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi –  Napr. zákon  č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné   výpomoci, či nenávratné  finančné výpomoci podľa osobitného predpisu – Napr. zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku (1)sa nevzťahuje na  konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov.

Pravidlá kontrolnej činnosti (§ 18e)

  • Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

  • Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f)(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb.,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon - § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.