Obsah

Mesto Brezová pod Bradlom má zriadenú príspevkovú organizáciu:

Technické služby mesta Brezová pod Bradlom, Staničná č. 265/21,

Mesto má zriadené rozpočtové organizácie:

Základná škola, Dolné lúky č. 357/1  

Základná umelecká škola, Horný rad č.566/89

Organizačné zložky bez právnej subjektivity:

Mestská polícia

Materská škola Budovateľská ul. 348/11,

Materská škola Sídlisko Dušana Jurkoviča č. 426,

Dobrovoľný hasičský zbor v Brezovej pod Bradlom

Mesto má založenú obchodnú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou mesta Mestské lesy s.r.o., Cesta SNP č. 245/2, Brezová pod Bradlom a 38% majetkovú spoluúčasť v spoločnosti Bytový podnik Brezová, s.r.o. Brezová pod Bradlom.