Obsah

Postup pri oznámení verejného kultúrneho podujatia

1. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia (ďalej len VKP) v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie VKP mestu Brezová pod Bradlom na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom,  a to buď v písomnej alebo v elektronickej forme.

2. Oznámenie vo forme vyplneného tlačiva podáva usporiadateľ VKP na Mestský úrad v Brezovej pod Bradlom, Útvar kultúry a miestnych tradícií, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom alebo elektronicky na: podatelna@brezova.sk

3. Oznámenie treba podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

4. Usporiadateľovi VKP, ktorý oznamuje konanie VKP poštou sa odporúča, aby na obálke okrem adresy uviedol odkaz „Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia“.
V prípade elektronického oznámenia zámeru usporiadať VKP sa odporúča do predmetu správy uviesť „Oznámenie verejného kultúrneho podujatia“.

5. Usporiadateľ, ktorý VKP organizuje na verejnom priestranstve je povinný dodržiavať ostatné všeobecné právne predpisy.

6. Ak sú údaje nepresné, neúplné alebo chýbajú, vyzve mesto zvolávateľa VKP na ich doplnenie a v prípade neodstránenia týchto chýb pôjde o neplatné oznámenie. Týmto si usporiadateľ nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

7. Usporiadateľ je povinný dodržiavať aj ostatné ustanovenia zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia