Obsah

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA


 

Sídlo:

Staničná ulica 265/34
906 13 Brezová pod Bradlom
 

Úradné hodiny:

Pondelok 700 -   1500     obedňajšia prestávka  1100  - 1130
Utorok 700 -   1500
Streda 700 -   1500
Štvrtok 700 -   1500
Piatok 700 -   1500

 

Riaditeľ:  Bohuslav Krippel

 
Kontakt:     t. č.:        034 6242 220,  0905 463 207

 

Ekonómka: Anna Bielková

 
Kontakt:     t. č.:       034 6242 220,  0948 506 966

Predmet činnosti

Základným predmetom činnosti organizácie je plnenie úloh mesta Brezová pod Bradlom vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najmä:

  • výstavba a údržba miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta Brezová pod Bradlom
  • vyberanie cintorínskych poplatkov
  • verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste Brezová pod Bradlom, údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia
     

Technické služby prevádzkujú skládku na komunálny odpad v lokalite Pod Bradlom, kde sa ukladá komunálny odpad.
Ďalej technické služby prevádzkujú skládku stavebnej sute v lokalite Valkéch járek na Bukovskej ceste.
Od 1. 1. 2006 sa v meste Brezová pod Bradlom realizuje separovaný zber týchto komodít:

  •  plasty
  •  papier
  •  sklo
  •  oleje
  •  kovové obaly

V objekte Technických služieb Brezová pod Bradlom je zriadený zberový dvor na odoberanie všetkých druhov odpadov od našich obyvateľov bez finančnej náhrady. Zberový dvor je sprístupnený obyvateľom počas pracovnej doby,  ako aj v sobotu od 8.30 do 11.30 hod  .
Počas celého roka zabezpečujú zamestnanci technických služieb technickú pomoc pri realizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestom Brezová pod Bradlom.

Oznamy


TS

Technické služby mesta Brezová pod Bradlom oznamujú, že zberový dvor na TS, Staničná ul.  je otvorený nielen počas pracovnej doby, ale aj v sobotu od 8.30 do 11.30 hod. Do zberového dvora môžu fyzické osoby voziť odpad.