Obsah

Mesto Brezová pod Bradlom začalo s realizáciou projektu s názvom „Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“

Typ: ostatné
logoPredmetom projektu je modernizácia časti cyklistickej trasy v meste Brezová pod Bradlom, ktorá spája centrum mesta s priemyselným areálom Štverníky.

logo

Mesto Brezová pod Bradlom podalo Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci Prioritnej osi 5. Integrovaného regionálneho operačného programu.

Projekt snázvom Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom (kód projektu:IROP-CLLD-P785-512-004-001) bol vyhodnotený ako úspešný a bola podpísaná Zmluva oposkytnutí nenávratného finančného príspevku.Nenávratný finančný príspevok pozostáva zozdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
vo výške 35 857,89 EUR, čo predstavuje 75,70 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu 47 368,42 EUR. Užívateľ poskytne vlastné zdroje financovania projektu vo výške 24,30 %, čo tvorísumu 11 510,53 EUR.

Predmetom projektu je modernizácia časti cyklistickej trasy v meste Brezová pod Bradlom, ktorá spája centrum mesta s priemyselným areálom Štverníky. Súčasná cyklotrasa vedie po miestnych komunikáciách s asfaltovým povrchom, ktorý vyhovuje prevádzke cyklotrasy. V úseku od futbalového štadióna po napojenie na cestu II/501 je v rámci tejto cyklistickej trasy časť ulice Športová s povrchom zo štrkodrvy a časť je z betónových panelov. Tento povrch je v nevyhovujúcom stave pre cyklistickú dopravu, nespĺňa kvalitatívne ani funkčné požiadavky a môže predstavovať bezpečnostné riziko pre cyklistov. Kvôli tomu sa Mesto Brezová pod 
Bradlom rozhodlo realizovať projekt, ktorým sa zmodernizuje časť cyklistickej trasy, ktorá je v nevyhovujúcom stave časť na Športovej ulici. V tomto úseku bude v rámci stavby vybudovaný nový asfaltový povrch komunikácie. Cyklistickú trasu budú využívať občania na cestu na bicykli do zamestnania v priemyselnom areáli Štverníky a tiež cykloturisti.

Cieľom projektu je prispieť k sociálnemu rozvoju a k rozvoju občianskej vybavenosti mesta.
Prínosom projektu bude skvalitnenie infraštruktúry mesta, vytváranie podmienok pre
zvyšovanie kvality života a zlepšovanie poskytovania služieb pre obyvateľov v meste/regióne.

Hlavnou aktivitou projektu je Investícia do cyklistických trás prostredníctvom modernizácie časti cyklistickej trasy v meste Brezová pod Bradlom.
Projekt realizáciou svojich aktivít naplní merateľný ukazovať B101 -Celková dĺžka
novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest. Cieľová hodnota tohto merateľného ukazovateľa bude mať po realizácii projektu hodnotu 0,498 km.

Dĺžka realizácieprojektu: 2 mesiace
Začiatok realizácie:           18.11.2021
Ukončenie realizácie:        17.01.2022

Mesto Brezová pod Bradlom začalo s realizáciou projektu s názvom „Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“

oznam


Vytvorené: 9. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2021 11:22
Autor: Správca webu 2