Obsah

Ministerstvo vnútra upozorňuje na obchodovanie s ľuďmi

Typ: ostatné
Ministerstvo vnútra upozorňuje na obchodovanie s ľuďmi 1Obchodovanie s ľuďmi sa môže týkať naozaj každého. Je potrebné o tom hovoriť otvorene a nahlas, lebo len tak je mu možné predchádzať a eliminovať ho.

Aby bolo možné hovoriť o obchodovaní s ľuďmi, musia byť naplnené tri znaky. Konanie spočíva:

1. vo verbovaní – zlákaní, preprave, odovzdaní, prechovávaní alebo prevzatí osoby obchodníkom s ľuďmi,

2. v použití prostriedkov, ktoré obchodníci používajú, aby z obete mohli koristiť (hrozba alebo použitie násilia alebo iných foriem donucovania, únos, podvod, lesť, zneužitie právomoci, zraniteľného postavenia, prijatie, poskytnutie platieb, prospechu na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou),

3. v účele vykorisťovania (prostitúcia, alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce alebo nútenej služby vrátane žobrania, nútených sobášov a zneužívania na páchanie trestnej činnosti otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odnímania orgánov, tkanív či buniek alebo iné formy vykorisťovania).

Mne sa to stať nemôže

Obete, ktoré sú zobchodované, zažívajú prvotný šok po príchode na miesto výkonu práce, kde buď nerobia to, čo im bolo sľúbené alebo pracujú v katastrofálnych podmienkach, pričom k výkonu práce sú donucované pod hrozbou fyzického násilia, násilím, pod nátlakom alebo psychickým terorom. 

Tieto osoby nemôžu svojvoľne opustiť pracovné prostredie a ich pobyt a pohyb je kontrolovaný, často sú zatvárané a zamknuté. K odpracovaným peniazom sa nedostanú alebo im je vyplatená len malá časť. Nemôžu komunikovať s ostatnými obeťami, ani so svojou rodinou. Poväčšine sú im odobraté aj identifikačné doklady. Obchodníci vytvárajú pri obetiach fikciu dlhu, či už za poskytnuté náklady na cestu a ubytovanie, zmluvné pokuty za nevykonanie práce podľa ich želania alebo za sumu, za ktorú boli kúpené. Obeť nie je schopná sa zo svojho dlhu vyplatiť. Takto môže byť predaná obchodníkmi aj niekoľkokrát a zneužívaná mesiace či roky.

Situácia v Slovenskej republike

Slovensko je viac než cieľová krajina označované najmä ako zdrojová a tranzitná krajina, aj keď ani možnosť cieľovej krajiny nie je úplne vylúčená. Hlavnými krajinami, kam sú osoby slovenskej štátnej príslušnosti obchodované, sú Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia. Obete v tranzite pochádzajú najmä z Ukrajiny, Moldavská, Bieloruska, Rumunska, Bulharska či Indie. 

Na Slovensku možno tiež hovoriť o pomerne širokom zastúpení aj tzv. vnútroštátneho obchodovania s ľuďmi, kde najčastejšími cieľovými miestami sú Košice, Bratislava, Humenné, Lučenec, Komárno a Kežmarok. Najčastejšie využívané dopravné prostriedky sa líšia v závislosti od toho, či je obeť transportovaná páchateľom - vtedy je najfrekventovanejším dopravným prostriedkom osobný automobil, alebo cestuje sama autobusom, vlakom, lietadlom atď. 

Z toho dôvodu Ministerstvo vnútra SR pripravilo brožúru "Mne sa to stať nemôže", kde nájdete:

✅aké sú hlavné dôvody obchodovania s ľuďmi,
✅ako sa chrániť,
✅na čo si dávať pozor,
✅ako obchodovanie s ľuďmi funguje,
✅skutočné príbehy obetí, vrátane príbehu Romany,
✅koho kontaktovať, ak ste sa stali obeťou,
a množstvo ďalších užitočných informácií.

Expertná skupina pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Kontakt:

Mgr. Kamila Džurňákovátajomníčka Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi/oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality

Telefón 02/48 59 22 07

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

Kontakt:

Telefón 0800 800 818

Prevencia kriminality - Mne sa to nemôže stať

Ministerstvo vnútra upozorňuje na obchodovanie s ľuďmi 1


Príloha

Vytvorené: 13. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 5. 2021 16:14
Autor: Správca webu 3