Obsah

Prevádzka materskej školy a základnej školy od 1. 3. 2021 v meste Brezová pod Bradlom

Typ: ostatné
zsOd pondelka 1. 3. 2021 v zmysle § 1 ods. 2 Vyhlášky č. 87 vydanej RÚVZ v Trenčíne, zostávajú v meste Brezová pod Bradlom naďalej otvorená MŠ Budovateľská a I. stupeň Základnej školy Dolné lúky v obmedzenom režime v súlade s dole uvedenou Vyhláškou č. 87.

ZŠ a MŠ budú fungovať iba pre deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.
Situáciu v školách a triedach budeme neustále aktívne monitorovať a vyhodnocovať.  Pri zmene situácie okamžite prijmeme príslušné opatrenia a budeme o nich informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

 

87
VYHLÁŠKA 

 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. e) § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

§ 1

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava prezenčnou výučbou prevádzkovať zariadenia definované v § 24 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 355/2007 Z. z., a to: materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, stredné školy, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, základné umelecké školy, zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

(2) Zákaz prevádzky podľa ods. 1 sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

§ 2
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021.
 

                                                                                                  MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v. r.
                                                                                                          regionálna hygieničkaVyhláška č. 87


Príloha

Vytvorené: 26. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 2. 2021 15:13
Autor: Správca webu 1