Obsah

Comenius Regio

Partnerstvá Comenius Regio

Keď Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlásila výzvu na podprogram Comenius, ktorý poskytuje medzinárodnú spoluprácu škôl a spoluprácu ich zriaďovateľov naskytla sa nám tak možnosť zapojiť sa do Partnerstva Comenius Regio. Prihlášku sme podali spolu s partnerským mestom Pohořelice, s ktorým máme dobrú spoluprácu a realizovali sme spolu viacero projektov. Tento typ projektov  prebieha v súčasnosti druhý rok. Minulý rok boli úspešné na Slovensku dva projekty a tento rok štyri. Náš s názvom Škola bez hraníc je práve jedným z nich, ktoré prešli hodnotením kvality s pozitívnym výsledkom a boli schválené.

Projekt realizujú dva partnerské regióny Pohořelice a Brezová pod Bradlom Celkový rozpočet projektu partnerského regiónu na slovenskej strane je 23 885 eur, z toho finančný príspevok je 20 414 eur a zvyšok financuje Mesto Brezová pod Bradlom. Partnerský región na českej strane má celkový rozpočet projektu 19 550 eur. Projekt sa bude realizovať v rokoch 2010 – 2012 a uskutoční sa počas neho desať medzinárodných výmenných návštev, mobilít venovaných výmene skúseností skúseností zriaďovateľov a pedagógov, v oblasti radenia školy, práce s deťmi a mládežou, ktorí vyžadujú individuálny prístup, t. j. talentovaní žiaci a žiaci so špecifickými poruchami učenia.

 

11. - 13. november 2010, Pohořelice

Počas prvej mobility 11.- 13. novembra v Pohořeliciach sme sa na konferencii všetci partneri projektu predstavili a bližšie spoznali /Národná agentúra pre európske vzdelávacie programy, Mesto Pohořelice, Základná škola Pohořelice, POHOřelicko Divadelný Ansámbel POHODA, o.s,  Mesto Brezová pod Bradlom, Základná škola Brezová pod Bradlom, Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Myjave/ a navštívili sme jednotlivé inštitúcie.

 

2. - 4. december 2010, Brezová pod Bradlom

2. - 4. decembra prijali naše pozvanie partneri z Pohořelíc. Nnavštívili sme  CPPPaP v Myjave, Základnú umeleckú školu a Základnú školu I. a II. stupeň. Na základnej škole nám pani riaditeľka Gavlasová s pani učiteľkou Reptovou odprezentovali výukový program Planéta vedomostí. Táto forma výučby pomocou interaktívnych tabúľ veľmi zaujala a mohli sme si ju aj vyskúšať. Sobota bola venovaná vzdelávaniu. Zorganizovali sme workshop na tému Individuálne prístupy vo vzdelávaní, ktorý viedli skúsení tréneri Dušan Ondrušek a Karolína Miková z PDCS. o.z.. Je to nezávislá, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje profesionálne vzdelávacie, konzultačno-poradenské služby a vydáva publikácie. Účastníci si formou rolových hier ujasnili a vyskúšali prácu s jednotlivými typmi žiakov, ich motiváciu, metódy použiteľné pre integrované skupiny žiakov, prácu s talentovanými žiakmi. Dostali publikácie, v ktorých okrem iného nájdu návod na to Ako sa učiť zážitkom a formou hry.

 

Doteraz uskutočnené dve stretnutia boli veľmi prospešné, zaujímavé a pekne pripravené. Za ich spoluorganizovanie ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali a verím, že naša spolupráca bude pokračovať i naďalej pri príprave ďalších spoločných stretnutí. Témami budú napr. prevencia riešenia konfliktov, tvorivé dielne, vedenie školy a iné. V roku 2012 pripravíme konferencie, kde budú odprezentované spoločné výsledky projektu.