Obsah

Revitalizacia centra

Revitalizácia centra mesta Brezová pod Bradlom

Mestu Brezová pod Bradlom bola   schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR ROP-4.1a 2001/1 vo výške 1002006,09 EUR z celkových nákladov projektu 1054806,41 EUR.

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia vybraných častí v centre mesta:

  1. Námestie gen. M.R. Štefánika – nový mobiliár, nové dispozičné riešenie fontány, verejné osvetlenie
  2. Mestské trhovisko – kompletná rekonštrukcia s novým dispozičným riešením a moderným verejným wc
  3. Cyklistický chodník spájajúci námestie M.R. Štefánika s Budovateľskou ulicou
  4. Rekonštrukcia miestnej komunikácie a parkovacích miest medzi námestím 7. apríla a sídliskom D. Jurkoviča
  5. Kompletná rekonštrukcia parku v priestore pred reštauráciou Ragan
  6. Nové detské ihrisko – sídlisko D. Jurkoviča (v priestore súčasného detského ihriska „Úsmev“)
  7. Rekonštrukcia chodníkov – priestor v okolí COOP Jednota

Celkový výdavky projektu: 1 054 806, 41 EUR

Oprávnené náklady: 1 002 066, 09 EUR

Spoluúčasť mesta: 52740, 32 EUR (t.j. 5%)

Stav k 10.3.2011: žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválený , prebieha verejná súťaž na dodávateľa prác

Dátum schválenia ŽoNFP: 28.3.2010

Predpokladaný začiatok realizácie projektu: leto 2011

 

Ukážka z projektu Revitalizácia centra

Rozhodnutie o schválení poskytnutia NFP