Obsah

Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania podnetov

 

V súlade s § 11 ods. 5 zák. NR SR č. 307/2014 Z. z.  o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je hlavný kontrolór zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy podľa § 11 ods. 4-7 a § 12 citovaného zákona.

Podávanie podnetov je možné týmito spôsobmi:

  • poštou alebo osobne do podateľne MsÚ v uzatvorenej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ! PODNET  PRE  HK"
  • elektronickou formou na adresu: kontrolor@brezova.sk