Obsah

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 4. novembra 2019

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
 

     Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

     vyhlasujem

     voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a

     určujem

1. deň ich konaniana sobotu 29. februára 2020,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29. novembra
     2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej
     volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020 a lehotu na ich
     prvé zasadanie do 22. januára 2020.
 

Andrej Danko v. r.


Vyhlásenie volieb do NR SR

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Rozdelenie volebných okrskov

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou


Kontaktné adresy pre zasielanie žiadostí

- o voľbu voľbu poštou

- vystavenie hlasovacieho preukazu:

mesto@brezova.sk

alena.slobodova@brezova.sk

 


Delegovanie členov a náhradníkov

do volebných okrskov vo voľbách

do NR SR treba zasielať

na e-mailovú adresu:

mesto@brezova.sk

Pozn. utvorené sú 4 volebné okrsky