Obsah

Zámer obsadiť pracovné miesto

Typ: ostatné
erb mestaMesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto referent / referentka oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy.

MESTO BREZOVÁ POD BRADLOM
Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 906 13 Brezová pod Bradlom

                                                                                                          V Brezovej pod Bradlom 17. 9. 2021

Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto.

Názov pracovnej pozície: Referent / referentka oddelenia oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy

Rámcová náplň práce:

  • vykonáva prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, štátny fond rozvoja bývania, majetkovo-právne usporiadanie vlastníctva,
  • vykonáva technický dohľad v rámci stavebných akcií mesta ako investora a stavebníka,
  • overuje vecnú správnosť faktúr od dodávateľov v rámci realizácie stavebných investícií mesta,
  • pripravuje podklady pre prevedenie ukončených investícií do majetku mesta,
  • spolupracuje na tvorbe územnoplánovacích podkladov a posudzovaní predložených návrhov územného plánu a jeho doplnkov,
  • vypracováva zadania investičných zámerov, ako podkladov k vypracovaniu projektových dokumentácií,
  • vykonáva rozpočtovanie stavebných prác,
  • vydáva povolenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP - v spojení so stavebným zákonom.
     

Ponúkaný nástupný plat: v zmysle platného zákona 553/2003 Z. z. - zaradenie do platovej triedy podľa vzdelania, odborných skúseností a praxe 800 € - 1100 €

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú, na jeden rok, s možnosťou ďalšieho predĺženia

Pracovný úväzok: 37,5 hod. týždenne

Miesto výkonu práce:  Mestský úrad Brezová pod Bradlom
                                         Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1
                                         906 13 Brezová pod Bradlom

Termín nástupu: 01.11.2021 (alebo dohodou)

Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa / stavebného zamerania

Iné kritériá a požiadavky:
- občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- skúsenosti s prácou v samospráve výhodou,
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy a štátnej správy,
- znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
- vodičské oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,
- samostatnosť, kreativita, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, aktivita, profesionálne vystupovanie, výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť za zverenú prácu,
- analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia,
- flexibilita, rozhodnosť, odolnosť voči stresu

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- certifikáty a osvedčenia preukazujúce odborné vzdelávanie budú pre uchádzača výhodou,
- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle zákona.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 8. októbra 2021 na adresu:
                                                               Mesto Brezová pod Bradlom
                                                            Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1
                                                               906 13 Brezová pod Bradlom

alebo e-mailom na adresu: mesto@brezova.sk s označením „Pracovná pozícia - referent výstavby“. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov.                                                                                                              

                                                                                                   Mgr. Jaroslav C i r a n

                                                                                                       primátor mestainformácia o zámere obsadiť pracovné miesto vo formáte pdf na stiahnutie tu: VK_oddelenie_vystavby 09_2021.pdf


Príloha

Vytvorené: 17. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 9. 2021 11:59
Autor: Správca webu 1