Obsah

Stránka

Revitalizácia Husovho parku

Mesto Brezová pod Bradlom dňa 12.októbra 2012 v našom meste zahájilo a 19. decembra ukončilo realizáciu projektu "Revitalizácia Husovho parku" financovanú z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vrámci opatrenia č. 3. 4. 2. Obnova a rozvoj obcí.

19. 12. 2012 Zobraziť viac

Společné tóny tance Pohořelice - Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci so Základnou umeleckou školou Brezová pod Bradlom, partnerským mestom Pohořelice a ich Základnou umeleckou školou Pohořelice pristúpili k realizácií projektu Spoločné tóny tanca Pohořelice - Brezová pod Bradlom.

1. 12. 2012 Zobraziť viac

PROJEKT „Náučný chodník Bradlo“

V súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 vyhlásili v septembri 2012 partneri projektu Region Bílé Karpaty a Trenčiansky samosprávny kraj 9. výzvu v oblasti podpory - 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Cieľom výzvy bolo podporiť aktivity na rozvoj drobnej cezhraničnej infraštruktúry cestovného ruchu.

3. 9. 2012 Zobraziť viac

Za poznáním přírody

Počas celého školského roku 2012/13 sa žiaci Základnej školy Brezová pod Bradlom zúčastnia projektu „Za poznáním přírody“ financovaného z Operačného programu cezhraničnej spolupráce obcí Nová Lhota (ČR), Kočovce (SR), Brezová pod Bradlom(SR) a o.z. Aktivní Horňácko (ČR).

1. 9. 2012 Zobraziť viac

KAMARÁDI Pohořelice - Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Centrom voľného času Brezová pod Bradlom, partnerským mestom Pohořelice a ich Strediskom voľného času Pohořelice v septembri zahájili realizáciu projektu KAMARÁDI Pohořelice - Brezová pod Bradlom.

1. 9. 2012 Zobraziť viac

Nové monitorovacie body mestského kamerového systému

V roku 2011 pokračovalo Mesto Brezová pod Bradlom prostredníctvom Mestskej polície v druhej časti projektu „Bezpečná Národná kultúrna pamiatka Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle,“ ktorého prvá časť bola realizovaná ešte v roku 2009. Cieľom spracovaného projektu bolo vytváranie monitorovacích bodov mestského kamerového systému na miestach, kde je ich využitie účelné a bude prispievať k bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

27. 1. 2012 Zobraziť viac

V knihách je poznanie

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom získala v roku 2011 ( tretí rok po sebe) dotáciu zo štátneho rozpočtu z MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sumu 900 EUR na podporu realizácie projektu s názvom V knihách je poznanie. 5 % z celkového rozpočtu projektu (125 EUR) sa financovalo z mestského rozpočtu. Zámerom vypracovaného projektu bolo doplniť knižničný fond knižnice o novinky z oblasti spoločensko-vednej literatúry pre detského čitateľa a mládež.

31. 12. 2011 Zobraziť viac

Stretnutia bez tlmočníkov pokračujú

Projekt SETKÁNÍ BEZ TLUMOČNÍKŮ - POHOŘELICE - BREZOVÁ POD BRADLOM je zameraný na spoluprácu Mesta Pohořelice a Mesta Brezová pod Bradlom, centier voľného času, Základnej umeleckej školy Brezová pod Bradlom, na poznanie moravskej a slovenskej kultúry, zvyklostí, histórie, prírodných krás oboch regiónov, na odstraňovanie jazykových bariér.

23. 5. 2011

Medzinárodné stretnutie bez tlmočníkov

Společne mezinárodníi setkani v Pohořelicich aneb společná česko-slovenská oslava Dne Země.“ Takto definuje víkendový pobyt brezovských žiakov v partnerskom meste mikroprojekt s výstižným názvom Setkáni bez tlumočniků.

19. 4. 2011 Zobraziť viac

Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Dolné lúky v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom podalo v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja ROP-1.1-2009/01 dňa 14.7.2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok(ďalej len ŽoNFP).

20. 12. 2010 Zobraziť viac

Stránka