Obsah

Stránka

Opatrovateľská služba v Brezovej pod Bradlom

Opatrovateľská služba v Brezovej pod BradlomMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje dopytovo-orientovaný projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY II
Názov projektu: Opatrovateľská služba v Brezovej pod Bradlom

19. 1. 2022 Zobraziť viac

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry

Rekonštrukcia športovej infraštruktúryRealizáciou projektu Rekonštrukcia športovej infraštruktúry, sa nám podarí vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj športu detí a mládeže, športových talentov a širokej verejnosti .

3. 11. 2021 Zobraziť viac

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

23. 1. 2020 Zobraziť viac

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČOddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

21. 1. 2020 Zobraziť viac

Modernizácia učební

Modernizácia učebníModernizácia učební

plagát Modernizácia učební

Základná škola Brezová pod Bradlom v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom, v rámci zlepšenia kľúčových kompetencií svojich žiakov zrealizovala modernizáciu troch učební . Podarilo sa nám uskutočniť nasledovné:

  • Stavebno-technická úprava učebne fyziky
  • Modernizáciu učebne fyziky nábytkom, zariadeniami, prístrojmi, učebnými a laboratórnymi pomôckami
  • Zmodernizovanie učebne cudzích jazykov, účelovým nábytkom, multimediálnymi pomôckami vrátane IKT vybavenia
  • Zmodernizovanie učebne IKT, účelovým nábytkom, multimediálnymi pomôckami vrátane IKT vybavenia

 

Cieľom projektu je:

  • Výrazné zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy a zručností, ktoré sú súčasťou celoživotného vzdelávania. Zlepšenie vzdelávania, vytvorenie možnosti odbornej prípravy a rozvoja zručností pre všetkých žiakov druhého stupňa.
  • Uspokojenie rôznorodých (i individuálnych) vzdelávacích potrieb každého jedinca bez výnimky, nakoľko triedne kolektívy sú zložené z intaktných žiakov, žiakov so špecifickými potrebami vzdelávania i žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bezbariérový prístup do učební bude pripravený pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Vďaka podpore žiakov so špecifickými potrebami a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní, má inkluzívny prístup predpoklad zvyšovať úspešnosť žiakov so špecifickými potrebami a predchádzať ich dištancovaniu sa od vzdelania.
  • Vytvorenie vhodných podmienok na celoživotné vzdelávanie.

 

 výška nenavrátneho finančného príspevku (NFP) je vo výške 70 320,06 €. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov je vo výške 3 701,06 €.

Fyzikálna učebňa č. 1
Fyzikálna učebňa č. 1

Fyzikálna učebňa č. 2
Fyzikálna učebňa č. 2

Jazyková učebňa
Jazyková učebňa

Počitačová učebňa
Počitačová učebňa


21. 1. 2020 Zobraziť menej

Areál Bradlo - miesto pamäti národa

V dokumente sú stručne predstavené podané i pripravené projekty na dotvorenie areálu Bradlo.

15. 8. 2018 Zobraziť viac

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Rekonštrukcia objektu Centra voľného časuRekonštrukcia objektu Centra voľného času

9. 1. 2018 Zobraziť viac

Stránka